Ledige turlederoppdrag

Vi har mange spennende turer i fjellet, aktiviteter på hverdager og i helger og hverdagsturer. Her finner du ledige turlederoppdrag fra DNT Oslo og Omegn, dvs. fra voksen-avdelingen, Barnas Turlag, Seniorturer, DNT ung og prosjekt- og helseavdelingen. Listene blir oppdaterg jevnlig, så ta en tur innom for å holde deg oppdatert.

Ledige turlederoppdrag:


Ledige turlederoppdrag sommer 2019: 

Følg denne linken for mer informasjon eller send e-mail til Claudia cvg@dntoslo.no.

Link:https://dntoslo-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/claudia_gostomski_dntoslo_no/EZ1FOEvfBmZJmU2VZlmMBTMB2NcTAZcX32V6A6ZQE5rSNw?e=DyXa9E

Generell informasjon:

Les mer detaljert om turene på nettside: www.dntoslo.no/aktiviteter. Her ligger det lenker til beskrivelsen av dagsetappene, gradering av turene og

Fjell voksen: turledere må være sommer- eller vinterturleder. Noen turer er med i det engelske sommerprogrammet. Turleder bør beherske engelsk godt da det vanligvis er mange utenlandske deltakere med på disse turene. Din kontakt person er Claudia von Gostomski e-post: cvg@dntoslo.no

Seniorturer: trenger 2-3 turledere på sine turer og du må være sommer- eller vinterturleder. Din kontakt person er May-Liss Hansen på tlf 952 51 200 eller e-post: may-liss.hansen@dntoslo.no

Barnas Turlag: Turene med Barnas Turlag er lagt opp på barnas premisser! Foreldrene er stort sett med, men vi har noen turer der barna reiser alene. Vi har turer i nærområdet rundt Oslo og Akershus hele året og på fjellet i skoleferien. Turleder kan ha med 1 eget barn gratis på turen. Er du interessert i å lede turer for Barnas Turlag, kan du kontakte oss på barnasturlag@dntoslo.no eller på tlf. 458 712 86. På de lokale turene ønsker vi at hovedturleder har grunnleggende turlederkurs eller tilsvarende kompetanse. På turer i fjellet ønsker vi at hovedturleder har sommerturlederkurs eller tilsvarende kompetanse. Der det står aktivitetsleder er det ingen krav til formell kompetanse, men ønskelig med erfaring med barn.

DNT ung: din kontaktperson er Gaute Dalastøy Jensen, e-mail: gaute.jensen@dntoslo.no

Prosjekt- og helse: din kontaktperson er Hanne Tretterud Lund, e-mail: hanne.lund@dntoslo.no

Fordeling av turlederoppdrag

Det er faggruppa Fjell som har ansvar for tildelingen av turlederoppdrag til voksenturer i Fjellet. Barnas Turlag, Senior, Ung og Fjellsport tildeler til «sine turer» (etter samme kriterier, med noen justeringer), men mange turledere tar oppdrag på tvers av faggruppene – noe vi også ønsker og oppfordrer til. Claudia har ansvaret for voksenturene, men tildelingen diskuteres mellom de ansatte på Fjell. Som vi diskuterte i møtet, er det et sett av vurderinger som da tas hensyn til. De viktigste er disse to:

  • Turlederens kompetanse/erfaring/egnethet (ulik kompetanse kreves til ulike turer). I dette punktet ligger blant annet utdanningsnivå, men også for eksempel turledernes lokalkunnskap om området turen går i.
  • Dynamikk og utfyllende kunnskap mellom evt medturledere

For å finne svar på disse kriteriene, ser vi på turlederens historikk på utdanning/kompetansenivå, tilbakemeldinger fra andre turer og evt klager.

Så er det et sett av kriterier som kommer i tillegg (i uprioritert rekkefølge):

  • Hvorvidt turlederen har fått nei til oppdrag tidligere (i så fall stiller vedkommende sterkere)
  • Hvorvidt turlederen har fått tildelt mange oppdrag tidligere (i så fall kommer han/hun lenger bak i «køen» dersom mange ønsker seg den samme turen. Her inkluderer vi tildelte oppdrag for Senior, Barnas Turlag og delvis Ung).
  • Hvorvidt turlederen nettopp har tatt turlederkurs – i så fall stiller han/hun sterkt fordi vi ønsker å få dem raskt i gang
  • Alder kan også være relevant, for eksempel på singeltur. Vi ønsker også å få i gang flere yngre turledere
  • Vi tar også hensyn til hvor aktiv turlederen er i foreningen for øvrig – er vedkommende mye til stede/aktiv i mange oppgaver flere steder på huset, vil det være positivt.
  • Hvor turlederen har sitt DNT-medlemskap legger vi per i dag mindre vekt på. Både fordi det kan være krevende å finne ut av det, og fordi vi mener de andre kriteriene veier tyngst.