Hardangervidda vest, Trolltunga og Dronningstien Hardangervidda West, Trolltunga and Dronningstien

Fellestur

Fra dato
21. juli kl. 09:40
Til dato
26. juli
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Fjelltur, Hyttetur
Arrangør
DNT Oslo og Omegn
Turområde
Hardangervidda (se kart)
Turkode
12715

Trolltunga, et ikke helt ukjent turmål. Kanskje en av de mest spektakulære fjellformasjonane i Norge. Den ligger 1100 moh, ca 700 meter over Ringedalsvatnet i Skjeggedal. Vi starte fotturen i den sørvestre delen av Hardangervidda og går nordover. Fra Litlos dreier vi vestover, mot Trolltunga og ned i Skjeggedal. Ville fjell, frodige daler og med "Kongen" av Hardangervidda, Hårteigen, som veiviser. En tildels krevende tur med flere lange dagsetapper i et kupert terreng.

Program:

Dag 1: Ankomst Middalsbu (selvbetjent, 860 moh), ca 2 km/1 time.
Oppmøte på Oslo Bussterminal ved plattformen 20 minutter før avreise. Plattformen vil bli opplyst på tavla i avgangshallen. Avreise med Haukeliekspressen kl 09:40 til Røldal (Austmannalia bussholdeplass), ankomst 15.45.  Videre med ekstrabuss inn til nordenden Valldalsvatnet. Vi tar på oss sekkene og går på god sti og lett terreng inn til Middalsbu. Middag og sosialt samvær. Vi benytter kvelden til felles samling med presentasjon, informasjon om turen, gjennomgang av utstyr og etappene. 

Dag 2: Middalsbu - Litlos (1173 moh), ca  22 km/ 8 timer.
Bratt opp langs bekken vest for hytta, rundt Middalsrusti. Videre mot nord og nordøst opp Vivassdalen. Forbi Tyristein og mot nordøst langs nordsida av Holmavatnet og Kvenno, forbi Drykkjestein og opp i skaret mellom Vetlekoll og Prestkona der man møter ruta fra Hellevassbu. Ned til sommerbru over Fotkjølo og langs Litlosvatnet til sommerbru over elva nedenfor hytta.

Dag 3: Opphold på Litlos
Vi nyter en rolig dag på og rundt Litlos, enten du vil slappe av og lade opp til resten av turen eller du vil nyte en tur i nærområdet. Mulighetene er mange! 

Dag 4: Litlos - Tyssevassbu (Selvbetjent, 1331 moh) ca 20 km/ 7 timer.
Ruta følger Hardingslepa nesten helt fram til Tyssevassbu. Opp langs elva til Kollsvatnet og nord for dette til Sledalselvi som vades (vanligvis greit vad). Videre nordvestover forbi Buatjørn og over bekken nedenfor Børveholli og langs Nonsskorvatnet til stidelet til Torehytten. Så over Bykset (lett hopp over elva, som vanligvis også kan vades greit like ovenfor) og mot vest oftest på store snøfonner til Tysseviki i Tyssevatnet. 

Dag 5: Tyssevassbu - Trolltunga - Skjeggedal (413 moh), ca 24 km/8-9 t.
I mange slyng mot sørvest i samme retning som kraftlinja ned til Tyssehylen og til stidelet til Skjeggedal sørvest for vannet. Like vest for stidelet ligger Trolltunga (1100 moh), en spektakulær fjellnabbe som henger utover kanten mot Tyssebotn. Trolltunga er et bergutspring som "henger" ca. 700 meter over Ringedalsvannet i Skjeggedal. Utsikten fra Trolltunga er mildt sagt spektakulær, og følelsen når du går ut på Tunga er en fjellopplevelse du vil huske i lang tid. Vi følger den vanlige ruta tilbake til Skjeggedal. Bratt ned de siste kilometerene, så vi tar det med ro. Ekstrabuss fra Skjeggedal til Hotel Ullensvang i Lofthus, hvor vi nyter en kveld og natt i litt velfortjent luksus! Dag 6: Dronningstien - Hjemreise
Etter en natt i deilige senger står vi tidlig opp, og begir oss ut på den fantastiske Dronningstien i Hardanger! Om beina verker etter noen dager på tur, er det selvfølgelig mulig å slappe av ved bassengkanten på Ullensvang. Men når vi er i området, så kan vi ikke la vær å benytte oss av muligheten av å gå den spektakulære Dronningstien. 
En minibuss tar oss til Kinsarvik kl. 08.00. Vi går ruta tilbake til Ullensvang, så om du vil pakke lett er det mulig å sette igjen noe bagasje. 
Ekstrabuss tar oss fra Hotel Ullensvang til Geilo kl 16.15. Tog fra Geilo 18.58, og vi ankommer Oslo S 22.27. 

Med forbehold om endring i programmet! 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon:

Pris:
Kr  10.530,- fra Røldal/til Geilo
Kr  11.715,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 800,-.Bli medlem i DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste. 

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Maks antall deltakere: 10

Annet:
Turleder behersker norsk og engelsk.

Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er hovedturleder og kontaktinformasjon til denne.

Gradering av turen: lengde rød/terreng rød
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

NB! Det er ikke lenger tillatt å benytte sovepose i sengene på DNT Oslo og Omegn sine betjente hytter. Lakenpose kan benyttes, evt. leie sengetøy

Kart og ruteinformasjon:
Turkart-serien Hardangervidda Vest og Trolltunga-Odda-Ullensvang, begge 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken 

Les mer om hyttene her:
Middalsbu
Litlos
Tyssevassbu
Hotel Ullensvang

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap. Utvalget for glutenallergikere, vegetarianere og andre dietter er begrenset.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Turledere:
Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her.

 

 

Trolltunga, an unknown destination. Perhaps one of the most spectacular mountain formations in Norway. It is located 1100 meters above sea level, about 700 meters above the Ringedalsvatnet lake in Skjeggedal. We start the hike in the southwestern part of Hardangervidda and head north. From Litlosg we turn west, towards Trolltunga and down into Skjeggedal. Wild mountains, lush valleys and with the "King" of Hardangervidda, Hårteigen, as wizard. A rather demanding trip with several long day stages in hilly terrain.

Program:

Day 1: Arrival Middalsbu (self-service, 860 meters above sea level), about 2 km / 1 hour.
Arrive at Oslo Bus Terminal at the platform 20 minutes before departure. The platform will be illuminated on the blackboard in the departure hall. Departure with Haukeliekspressen at 09:40 to Røldal (bus stop Austmannalia), arrival at 15.45. By extra bus to the north end of Valldalsvatnet. We put on our bags and walk on a good trail and light terrain to Middalsbu. Dinner and socializing. We use the evening for a joint gathering with presentation, information about the trip, review of equipment and the stages.

Day 2: Middalsbu - Litlos (1173 meters above sea level), approx. 22 km / 8 hours.
Steep up the creek west of the cottage, around Middalsrusti. Further north and northeast up the Vivass Valley. Past Tyristein and to the northeast along the north side of Holmavatnet and Kvenno, past Drinkkkjestein and up the intersection between Vetlekoll and Prestkona where you meet the route from Hellevassbu. Down to the summer bridge over Fotkjølo and along Litlosvatnet to the summer bridge over the river below the cabin.

Day 3: Stay at Litlos
We enjoy a quiet day on and around Litlos, whether you want to relax and recharge for the rest of the trip or you will enjoy a walk in the surrounding area. There are many opportunities!

Day 4: Litlos - Tyssevassbu (self serviced, 1331 masl) about 20 km / 7 hours.
The route follows Hardingslepa almost all the way to Tyssevassbu. Up along the river to Kollsvatnet and north of this to Sledalselvi which wades (usually okay). Further northwest past Buatjørn and over the creek below Børveholli and along the Nonsskorvatnet to the steed to Torehytten. Then over Bykset (easy jump over the river, which can usually be waded just above) and to the west most often on large snowfronts to Tysseviki in the Tyssevatnet.

Day 5: Tyssevassbu - Trolltunga - Skjeggedal (413 masl), approx. 24 km / 8-9 h.
In many turns to the southwest in the same direction as the power line down to the Tyssehylen and to the seat of Skjeggedal southwest of the water. Just west of the trail lies Trolltunga (1100 meters above sea level), a spectacular mountain beak that hangs over the edge towards Tyssebotn. Trolltunga is a rocky outcrop that "hangs" approx. 700 meters above the Ringedalsvannet in Skjeggedal. The view from Trolltunga is, to say the least, spectacular, and the feeling when you go out on Tunga is a mountain experience you will remember for a long time. We follow the usual route back to Skjeggedal. Steep down the last few miles, so we take it easy. Extra bus from Skjeggedal to Hotel Ullensvang in Lofthus, where we enjoy an evening and night in some well-deserved luxury!

Day 6: The Queen's Path - Departure
After a night in lovely beds, we get up early and head out on the fantastic Queen Trail in Hardanger! If your legs are aching after a few days of walking, it is of course possible to relax at the poolside at Ullensvang. But when we are in the area, we can't help but take advantage of the opportunity to walk the spectacular Queen Trail.
An extra bus takes us to Kinsarvik at. 08:00. We return the route to Ullensvang, so if you want to pack lightly it is possible to leave some luggage.
Extra bus takes us to Geilo at 16.15. Train from Geilo 18.58, and we arive in Oslo 22.27.

Program subject to alteration

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.


General information:

Prices:
DNT members:
NOK  10.530,- from Røldal (Austmannalia busstop)/ to Geilo
NOK  11.715,- from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 800,- Click here to become a DNT member

Maximum numbers of participants on this tour: 10

The tour package includes: accommodation, two tour leaders, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch / filling of Thermos. Note! If you wish to vary your breakfast or packed lunch, we recommend to take with you fresh bread. Self-service cabins only have crisp bread.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading: length red/terrain red
Summer mountain is beautiful, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Need to know:
The tour guide speaks both Norwegian and English.

Welcomeletter will be sent to the participants 1-2 weeks before the tour starts. The letter tells who is the main tourleader and the toursleaders contact information.

What to bring
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended Summer Hiking gear list. 

Map and route descriptions
Hardangervidda Vest and Trolltunga-Odda-Ullensvang, both in scale 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:
Middalsbu
Litlos
Tyssevassbu
Hotel Ullensvang

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtup,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

General information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours"
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at info@dntoslo.no

Hardangervidda vest, Trolltunga og Dronningstien

Trolltunga, et ikke helt ukjent turmål. Kanskje en av de mest spektakulære fjellformasjonane i Norge. Den ligger 1100 moh, ca 700 meter over Ringedalsvatnet i Skjeggedal. Vi starte fotturen i ...

Kontaktinformasjon: