GENERELLE VILKÅR FOR DELTAKELSE PÅ DNT OSLO OG OMEGNS FELLESTURER I NORGE

(Oppdatert pr 25/8-20 - siste endring - avsnitt om "Viktig melding om Covid 19")

Generelle vilkår for deltakelse på DNT Oslo og Omegns fellesturer i Norge.  DNT Oslo og Omegn (også kalt arrangøren) sine turer er regulert av Lov om Pakkereiser som trådte i kraft 25.8.1995, og forskrifter av 13.9.2009. Det tas forbehold om eventuelle endringer i vilkårene. DNT Oslo og Omegn har som arrangør av pakkereiser stilt garanti etter Reisegarantiloven og er med i Reisegarantifondet, Boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger. 

VIKTIG MELDING - COVID19/KORONA 

Pga koronautbruddet og smittevernregler rundt viruset fører dette til noe endringer på praktiske løsninger på våre fellesturer - DNT-turer med turleder.  Hver gruppetur er èn smitteenhet. Det betyr at gruppen kan bo på samme rom og dele samme spisebord og oppholdsrom med resten av deltakerne og turledere. Samtidig må alle være klar over 1-meters-regelen mtp avstand til hverandre, god håndhygiene og at alle tar hensyn til hverandre.

Turledere og hyttene er godt innført i smittevernsregler for aktiviteter og hytter, så deltakerne vil bli tatt godt vare på av disse. Informasjon blir gitt underveis på turen.

Alle deltakere må ha med sin egen antibac (det er også desinfiseringsmidler på hyttene.)

Deltakerne må holde seg hjemme hvis de er syke, eller har mistanke om sykdom når de starter på turen - følg myndighetenes råd

Pr dd vil det ikke bli tilbudt transport i turpakkene. Adkomstmulighet blir informert om på hver enkelt tur.

1. Påmelding/medlemskap


Fellesturene er åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre turen, se pkt. 11. Medlemmer av DNT, Svenska Turistforeningen og Ferdafelags Islands får medlemspris på arrangementet. Ikke-medlemmer må betale et tillegg hvis de ikke ønsker å melde seg inn i foreningen. For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når booking er utført.   Ha medlemsnummer klart ved påmelding. Dette finner du på medlemskortet. Er du ikke medlem må du oppgi fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer.


2. Avtale/dokumenter


Avtalen mellom deltakeren og arrangøren består av:
- Turbeskrivelsen på dntoslo.no med fakta og opplysninger om denne og foreningens "vilkår for deltakelse på fellesturer".
- Spesialprogram på turer hvor dette er spesifisert på dntoslo.no.
- Ordrebekreftelse/Reisebevis og faktura med innbetalingsinformasjon.

3. Pris


Arrangementets pris omfatter de ytelser som er nevnt under turbeskrivelsen med tilhørende program på dntoslo.no. Arrangøren forbeholder seg rett til å forhøye/senke prisen ved nye eller endrede skatter/avgifter, kursendringer, billettforhøyelser, trykkfeil, omkostninger på grunn av force majeure eller lignende. En forhøyelse skal varsles snarest mulig og senest innen 20 dager før avreise. Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, kan deltakeren uten omkostninger avbestille arrangementet. Ytelser utover hva programmet fastsetter, må betales ekstra av den enkelte deltaker. 

4. Betaling


Ved påmelding får deltakeren tilsendt et bestillingssammendrag med innbetalingsinformasjon. Arrangøren kan annullere påmeldingen hvis depositum/restbeløp ikke er på konto senest to dager etter forfallsdato, med mindre kunden kan dokumentere at betaling har funnet sted innen fristen. Hvis du er bosatt i utlandet og ikke har tilgang på norsk bankkonto, se pkt 4 i "Terms and conditions" for dine betalingsmuligheter  (informasjon kun på engelsk).

5. Endring av bestilling

a Bytte av tur
Innen 30 dager før avreise kan kjøperen bytte til en annen tur mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- per person. Endringer som kreves senere enn 30 dager før avreise, anser arrangøren som avbestilling og ny bestilling. Se punkt 7. Mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- per person kan kjøperen i samråd med arrangøren overdra en reise som er fullt betalt til en annen person som fyller betingelsene for å kunne delta på arrangementet. Overdragelsen kan ikke skje dersom dette er i strid med andre regler som arrangøren er bundet av.

b Endringer på en bestilling
Endringer på en bestilling (f.eks. reisevei, tillegg/fradrag etc) der bestillingssammendrag er sendt ut,  kan medføre at det blir lagt til kr 300,- i administrasjonsgebyr.

6. Forsikringer


DNT Oslo og Omegn vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring. 

7. Avbestilling og avbestillingsbeskyttelse

DNT Oslo og Omegn kan tilby alle deltakere å kjøpe avbestillingsbeskyttelse til kr 500,- per person. Denne må kjøpes samtidig med påmelding til arrangementet og refunderes ikke.

7.a. Avbestilling uten avbestillingsbeskyttelse
DNT Oslo og Omegn må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes.
Ved avbestilling (gjelder pr deltaker): 
• Mer enn 30 virkedager før avreise: Et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr deltaker blir krevd av bestiller, eller det innbetalte beløp tilbakebetales med fradrag av et administrasjonsgebyr på kr 300,- per deltaker. 
• 30-15 virkedager før avreise: arrangøren beholder 10% av turens totalsum eller sender regning på 10% av arrangementets totalsum.
• 14-4 virkedager før avreise: arrangøren beholder 50 % av arrangementets totalpris.
• 3-0 virkedager før avreise eller ved manglende frammøte: arrangøren beholder 100% av arrangementets totalpris. 

Ved avbestilling av arrangementer med totalbeløp under kr 3.000,-,  beholder arrangør uansett et adm.gebyr på kr 300 pr deltaker.

7.b. Avbestilling med avbestillingsbeskyttelse 
Har deltakeren kjøpt avbestillingsbeskyttelse, har han rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt, se nedenstående bestemmelser. Han plikter å underrette DNT Oslo og Omegn om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen. DNT Oslo og Omegn skal ved avbestilling i.h.t. nedenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) så snart nødvendig dokumentasjon er fremskaffet av deltakeren.

1. Akutt sykdom eller ulykkesskade, akutt alvorlig forverring av kronisk lidelse eller død som rammer
a. sikrede, hans eneste reiseledsager eller
b. hans nærmeste familie i Norden (ektefelle/samboer, barn og barnebarn, foreldre og besteforeldre, søsken, svoger/svigerinne, svigerforeldre/-barn).
2. Brann, innbrudd eller vannledningsskade i sikredes bopel, forretning eller kontor etter at forsikringen er tegnet.
Kunden må så snart som mulig etter hendelsen varsle arrangøren om at reisen avbestilles. Gyldig legeattest eller forsikringsbevis må sendes arrangøren så fort som mulig før beløpet kan refunderes. På arrangementer til Svalbard og utlandet henvises til spesielle avbestillingsregler. Skjer ingen avbestilling og deltaker ikke møter opp, kan refusjon ikke kreves. 

8. Avbrudd


Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er DNT Oslo og Omegn ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 12 klager.

9. Avlysning av arrangement


Arrangøren kan avlyse et arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få tilmeldte, mangel på turleder eller lignende. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne 
- senest 14 dager før avreise for turer med varighet på 5 dager eller mer og 
- senest 7 dager før avreise for turer med varighet på 4 dager eller mindre. 
Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning. 

10. a Endringer av arrangementet før turstart

Arrangøren skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av vesentlige endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. Hele det innbetalte beløp vil da bli refundert. Dårlig værvarsel i forkant av arrangementet defineres ikke som «Vesentlige endringer». 

10. b Endringer underveis på turen 

Turleder kan gjøre endringer eller avslutte turen på grunn av force majeure, skade på turleder, ulykke eller lignende. Ved avsluttet tur får deltakerne refundert den ubenyttede delen av turpakken.  Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning. Refusjon blir sendt deltakerne etter at de har sendt inn sitt krav til arrangøren.

Turleder gjør sikkerhetsmessige vurderinger underveis, blant annet basert på vær og føre. Dette kan føre til at man kan ligge værfast eller at ruta blir lagt om. Det er noe man må påregne ved ferdsel i fjellet. Det gis ikke refusjon av turprisen ved slike endringer.

11. Deltakernes ansvar - husk smittervernsreglene rundt Covid-19


Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på arrangementet, uten belastninger for seg selv eller andre. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen.  Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen. Deltakeren kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser.

For deltakelse på fellesturer vinter må alle deltakere også lese nøye gjennom "Viktig informasjon - fellesturer vinter"
Spesielt viktig er det å legge merke til sikkerhetsutstyret alle deltakere må ha med.

12. Klager


Turlederen skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til DNT Oslo og Omegn så raskt som mulig og senest 4 uker etter at arrangementet er avsluttet.

13. Forbehold og fotografering


Informasjonen i katalogen er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i rutetider, åpningstider for overnattingsstedene, priser og trykkfeil som kan få innvirkning for deltakerne. Som deltaker på fellesturer arrangert av DNT Oslo og Omegn kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til DNTs egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette, helst når turen starter.

14. Deling av e-post til deltakerne

På enkelte turer hvor det er gunstig at deltakerne samkjører til oppmøtested, kan vi komme til å dele e-postadressene til deltakerne. Dette for å legge best mulig til rette for at deltakerne kommer enklest og rimeligst til og fra startsted for turen.

15. Utsendelse av spørreskjema

Etter avsluttet aktivitet vil vi sende et evalueringsskjema per e-post, slik at vi kan forbedre vårt tilbud.