VILKÅR FOR DELTAKELSE PÅ TUR, KURS, ARRANGEMENT OG ØVRIG AKTIVITET MED DNT OSLO OG OMEGN

Vilkår og betingelser for deltakelse på DNT Oslo og Omegns turer, kurs, arrangement og øvrige aktiviteter (heretter omtalt som aktivitet). 

DNT Oslo og Omegn (også kalt arrangøren) sine aktivitetstilbud med innkvartering er regulert av Lov om Pakkereiser som trådte i kraft 25.8.1995, og forskrifter av 13.9.2009. Det tas forbehold om eventuelle endringer i vilkårene. DNT Oslo og Omegn har som arrangør av pakkereiser stilt garanti etter Reisegarantiloven og er med i Reisegarantifondet, Boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger. 

1. Påmelding/medlemskap

Aktivitetstilbudene er åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre aktiviteten (se pkt. 11).

 • Medlemmer av DNT, Svenska Turistforeningen, Suomen Latu og Ferdafelags Islands får medlemspris på deltakelse. Et tillegg for ikke-medlemmer blir gjeldende dersom man ikke har et gyldig medlemskap ved påmelding. Ha medlemsnummeret klart ved påmelding. Dette finner man på medlemskort tilsendt, DNTs app eller på Min Side
 • Ved påmelding blir man bedt om å registrere kontakt- og personinformasjon til kontaktperson for bestillingen og alle deltakere.
  • Informasjon om deltakere kan bli delt med frivillige som har en rolle på aktiviteten man er påmeldt.
  • Informasjon om deltakere kan også bli delt med enkelte tredjeparter tilknyttet gjennomføringen av aktiviteten man er påmeldt. Dette kan være hytter/hoteller, transportselskaper, aktivitetsselskaper og andre relevante samarbeidspartnere.
  • E-post kan bli benyttet til å sende evalueringsskjema til deltakere etter gjennomført aktivitet, slik at vi kan forbedre vårt tilbud.
  • Deling av deltakeres e-post med andre deltakere kan skje for aktiviteter der samkjøring er aktuelt.

Bestillingen er bindene og vilkårene akseptert når booking er utført og bestillingsbekreftelse sendt.

2. Avtale/dokumenter

Avtalen mellom deltakeren og arrangøren består av:

 1. Aktitetsbeskrivelsen/nettbeskrivelsen på dntoslo.no med fakta og opplysninger om denne og foreningens "vilkår for deltakelse på aktiviteter".
 2. Deltakerinformasjon tilsendt alle deltakere.
 3. Bestillingssammendrag og faktura med innbetalingsinformasjon.

3. Pris

Aktivitetstilbudets pris omfatter de ytelser som er nevnt under aktivitetsbeskrivelsen med tilhørende program på dntoslo.no. Arrangøren forbeholder seg rett til å forhøye/senke prisen ved nye eller endrede skatter/avgifter, kursendringer, billettforhøyelser, trykkfeil, omkostninger på grunn av force majeure eller lignende. En forhøyelse skal varsles snarest mulig og senest innen 20 dager før avreise. Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, kan deltakeren uten omkostninger avbestille aktivitetsdeltakelsen. Ytelser utover hva programmet fastsetter, må betales ekstra av den enkelte deltaker. 

4. Betaling


Ved påmelding får kontaktperson for bestillingen tilsendt et bestillingssammendrag med innbetalingsinformasjon. Arrangøren kan annullere påmeldingen hvis depositum/restbeløp ikke er på konto senest to dager etter forfallsdato, med mindre kunden kan dokumentere at betaling har funnet sted innen fristen. Dersom man er er bosatt i utlandet og ikke har tilgang på norsk bankkonto, se pkt 4 i "Terms and conditions" for betalingsmuligheter  (informasjon kun på engelsk). Manuell påmelding gir et fakturagebyr på kr 250,-.

5. Endring av bestilling

a Bytte av aktivitet
Innen 30 dager før avreise kan kjøperen bytte til en annen aktivitet mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- per bestilling. Endringer som kreves senere enn 30 dager før avreise, anser arrangøren som avbestilling og ny bestilling. Se punkt 7. Mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- per bestilling kan kjøperen i samråd med arrangøren overdra en reise som er fullt betalt til en annen person som fyller betingelsene for å kunne delta på aktiviteten. Overdragelsen kan ikke skje dersom dette er i strid med andre regler som arrangøren er bundet av.

b Endringer på en bestilling
Endringer på en bestilling (f.eks. tillegg/fradrag, reise etc.) der bestillingssammendrag er sendt ut,  kan medføre at det blir lagt til kr 300,- i administrasjonsgebyr.

6. Forsikringer


DNT Oslo og Omegn vil understreke at deltakelse på foreningens aktiviteter skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av aktiviteten. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring. 

7. Avbestilling og avbestillingsbeskyttelse

DNT Oslo og Omegn kan tilby alle deltakere å kjøpe avbestillingsbeskyttelse til kr 500,- per person. Denne må kjøpes samtidig med påmelding til arrangementet og refunderes ikke. Avbestillingsbeskyttelsen tilbys rettet mot de som ikke har avbestilling dekket i sin reiseforsikring. 

Avbestilling må sendes skriftilig på e-post til info.oslo@dnt.no innen startdato for aktiviteten, også om du har avbsetkyttelse, ellers anses det som "manglende frammøte".

7.a. Avbestilling uten avbestillingsbeskyttelse
Ved avbestilling (gjelder pr deltaker): 
• Mer enn 30 virkedager før avreise: Et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr bestilling blir krevd av bestiller, eller det innbetalte beløp tilbakebetales med fradrag av et administrasjonsgebyr på kr 300,- per bestilling. 
• 30-15 virkedager før avreise: arrangøren beholder 10% av bestillingens totalsum eller sender regning på 10% av arrangementets totalsum.
• 14-4 virkedager før avreise: arrangøren beholder 50 % av bestillingens totalsum.
• 3-0 virkedager før avreise eller ved manglende frammøte: arrangøren beholder 100% av bestillingens totalsum.
Dag 0 = startdato for aktiviteten. Det telles virkedager fra dag 0 og bakover i tid til den datoen arrangøren mottok skriftlig avbestilling.

Ved avbestilling av aktiviteter med totalbeløp under kr 3.000,-,  beholder arrangør uansett et adm.gebyr på kr 300 pr deltaker.

7.b. Avbestilling med avbestillingsbeskyttelse 
Har deltakeren kjøpt avbestillingsbeskyttelse, har han rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt, se nedenstående bestemmelser. Han plikter å underrette DNT Oslo og Omegn om avbestillingen skriftlig, så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen. DNT Oslo og Omegn skal ved avbestilling i.h.t. nedenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) så snart nødvendig dokumentasjon er fremskaffet av deltakeren.

1. Akutt sykdom eller ulykkesskade, akutt alvorlig forverring av kronisk lidelse eller død som rammer
a. sikrede, hans eneste reiseledsager eller
b. hans nærmeste familie i Norden (ektefelle/samboer, barn og barnebarn, foreldre og besteforeldre, søsken, svoger/svigerinne, svigerforeldre/-barn).
2. Brann, innbrudd eller vannledningsskade i sikredes bopel, forretning eller kontor etter at forsikringen er tegnet.
Kunden må så snart som mulig etter hendelsen varsle arrangøren om at reisen avbestilles. Gyldig legeattest eller forsikringsbevis må sendes arrangøren så fort som mulig før beløpet kan refunderes. For aktivitetstilbud til Svalbard og utlandet henvises til spesielle avbestillingsregler. Skjer ingen avbestilling og deltaker ikke møter opp, kan refusjon ikke kreves. 

8. Avbrudd

Hvis en deltaker må avbryte et aktiviteten, er DNT Oslo og Omegn ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av aktivitetskostnaden. Se for øvrig pkt. 12 Klager.

9. Avlysning av aktivitet

Arrangøren kan avlyse en aktivitet på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få påmeldte, mangel på turleder eller lignende. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne 
- senest 14 dager før startdato for aktiviteter med varighet på 5 dager eller mer og 
- senest 7 dager før startdato for aktiviteter med varighet på 4 dager eller mindre. 
Avlyses en aktivitet på grunn av de nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning. 

10. a Endringer av aktiviteten før start

Arrangøren skal, hvis mulig, gjennomføre aktiviteten i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av vesentlige endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre aktiviteten som planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra aktivitetsdeltakelse. Hele det innbetalte beløp vil da bli refundert. Dårlig værvarsel i forkant av en aktivitet defineres ikke som «Vesentlige endringer». 

10. b Endringer underveis for aktiviteten 

Aktivitetsansvarlig turleder/instruktør/aktivitetsleder kan gjøre endringer eller avslutte aktiviteten på grunn av force majeure, skade på aktivitetsansvarlige, ulykke eller lignende. Ved avsluttet aktivitet får deltakerne refundert den ubenyttede delen av aktivitetspakken.  Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning. Refusjon blir sendt deltakerne etter at de har sendt inn sitt krav til arrangøren.

På turer gjør turleder sikkerhetsmessige vurderinger underveis, blant annet basert på vær og føre. Dette kan føre til at man kan ligge værfast eller at ruta blir lagt om. Det er noe man må påregne ved ferdsel i fjellet. Det gis ikke refusjon av aktivitetsprisen ved slike endringer.

11. Deltakernes ansvar

Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på aktiviteten, uten belastninger for seg selv eller andre. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen.  Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen. Deltakeren kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser.

Ved deltakelse på turer i fjellet viser turbeskrivelsen til at alle deltakere må å lese nøye gjennom "Viktig informasjon om DNT-turer"
Spesielt viktig er det å legge merke til sikkerhetsutstyr som alle deltakere må ha med.

12. Klager

Aktivitetsansvarlig turleder/instruktør/aktivitetsleder skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til DNT Oslo og Omegn så raskt som mulig og senest 4 uker etter at aktiviteten er avsluttet.

13. Forbehold og fotografering

Informasjonen i katalogen er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i rutetider, åpningstider for overnattingsstedene, priser og trykkfeil som kan få innvirkning for deltakerne. Som deltaker på aktiviteter arrangert av DNT Oslo og Omegn kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til DNTs egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg mot å bli tatt bilde av må du informere aktivitetsansvarlig om dette, helst når aktiviteten starter.


(Sist oppdatert 21.01.2022. Se endringslogg for detaljer)