Rutiner for varsling 

DNT Oslo og Omegn ønsker å legge til rette for en organisasjonskultur som er preget av åpenhet og hvor kritikkverdige forhold tas opp, diskuteres og løses. Hovedregelen er at man tar opp forhold man mener er kritikkverdige med den det gjelder. Når dette ikke fører frem, eller når man mener det er nødvendig å ta saken opp med noen andre som kan gjøre noe med de kritikkverdige forholdene, kalles det varsling.

Hva bør det varsles om?

 • Brudd på bedriftens tydelig kommuniserte retningslinjer
 • Brudd på lovverket
 • Korrupsjon
 • Medarbeidere mobbes eller fryses ut
 • Brudd på skatteregler
 • Fare for liv og helse
 • Innsidehandel
 • Økonomisk utroskap, underslag

Hvem bør det varsles til?

 1. Til nærmeste overordnede i linjen
 2. Til overordnedes leder
 3. Til hovedverneombud (kun for ansatte)
 4. HR sjef
 5. Til styrets leder
 6. Til DNT sentralt – personalsjef/Generalsekretær

Varselet bør beskrive grunnlaget for observasjon eller bekymring og være så konkret som mulig.

Hvordan håndteres varsler i DNT Oslo og Omegn:

 • Den som varsler skal beskyttes mot gjengjeldelse
 • Alle varsler skal tas alvorlig
 • Mottaker av et varsel skal sørge for en forsvarlig behandling av saken
 • Varslingssaker skal behandles fortrolig.
 • Den som har varslet skal få bekreftelse på at et varsel er mottatt, og få informasjon om utfallet av saken

Detaljert varslingsrutine finner du her: Rutiner og skjema for varsling om kritikkverdige forhold