Sporløs ferdsel

Kaffebål
Kaffebål

Denne side er under arbeid etter siste turledermøtet 21. januar 2020. Her kommer vi til å samle alle innspill vi fikk fra de turlederne som var med på møtet. Innspill kan sendes til Claudia cvg@dntoslo.no

Hvordan kan vi som turleder bidra til sporløs ferdsel

Allemannsretten gir oss som ferdes på annen manns eiendom rettigheter og stiller krav til hvordan vi kan ferdes på andres eiendom. Rettighetene er lovfestet i friluftsloven, og det er forskjell på hvilke rettigheter vi har, avhengig av om vi ferdes på innmark eller utmark. Kravene som stilles til oss brukere er basert på respekt for naturen, og det forventes/kreves at vi tar hensyn til bønder og grunneiere og andre brukere. Ett av kravene til hvordan vi kan ferdes i naturen er kravet til at vi skal ferdes sporløst og ta vare på naturen rundt oss. 

For oss som turledere vil det være forskjellige krav til hvordan vi kan ferdes når vi går nærturer og når vi går turer i fjellet. På nærturene vil vi oftere komme i berøring med innmark. Det er også lettere å planlegge på fellesturer i fjellet fordi vi vet hvor mange som skal delta på turen, i motsetning til på nærturene der det kan dukke opp svært mange deltagere.

Som turledere representerer vi DNT og arbeidet for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare naturen og kulturverdiene. Å bevare naturen innebærer å ferdes mest mulig spørløst.

Som turledere har vi en plikt til ikke å etterlate oss mer enn eget fotavtrykk. 

Vi skal plukke opp alt søppel etter oss selv og også helst etter andre som har forsømt seg. Det er lurt å ha med en ekstra plastpose til å putte søppel i.

Vi må vurdere hvor vi skal etablere bålplass og dekke over og rydde på plass f. eks. steiner etter bruk. Vi må ikke benytte halvetablerte bålplasser slik at disse etter hvert kommer til å fremstå som etablerte bålplasser.

Som turledere kan vi snakke med deltagerne om hensynet til naturen og det å ferdes sporløst og rydde etter oss. 

Vi kan lære barn (og voksne) at sporløs ferdsel også handler om ikke å brekke grener, dra opp planter med roten og endre på (f. eks. grave bare for å grave), i den naturen vi ferdes.

Vi kan og bør lære turdeltagerne om hvordan dobesøk kan gjennomføres. Det vil selvsagt være forskjell avhengig av hvor man er, om det er sommer eller vinter og om det er dagsturer eller overnattingsturer. Dopapir kan av og til brennes, men må også av og til bringes til et sted der det kan kastes, f. eks. i en søppelcontainer. Det samme gjelder bleier, bind og truseinnlegg. På overnattingsturer kan vi grave hull i bakken som alle benytter og som dekkes over med jord m.m. når vi forlater stedet. 

Hvis vi benytter såpe og andre vaskemidler bør vi helle ut vannet som inneholder dette et godt stykke fra bekk eller innsjø, slik at vaskemidlene blir filtrert gjennom jord- og gruslagene før de kommer ut i vassdragene. 

Vi bør i størst mulig grad følge de merkede og etablerte stiene, og både tur og fjellsko og friluftsklær skal tåle å bli utsatt for søle og vann. 

På hengekøyeturer bør vi informere deltagerne om å benytte brede remmer for opphengig av hengekøyene.

Vi må respektere nye stier der gamle stier er lagt om. Det er en grunn til at de er lagt om, f.eks. på grunn av stor slitasje eller konflikt med villreinens kalve- og beiteområder. Dette innebærer at vi må benytte nye kart der de nye stiene er lagt inn.

Som turledere og besøkende i naturen må vi være aktsomme og vise hensyn til fugle- og dyrelivet og forstyrre i minst mulig grad. Vi må også vise hensyn til blomster og andre vekster og skåne dem mest mulig.

Vi kan, hvis vi mener det er behov for tilrettelegging for å ivareta naturen, f. eks. behov for å bygge klopper, melde fra til Statens naturoppsyn på det lokale naturoppsynet. I Oslo og Akershus er det: Statens naturoppsyn Oslo. Vi kan også henvende oss til den kommunen vi befinner oss i, hvis vi mener kommunen bør sette inn tiltak. Videre har Rusken-appen rapporteringsmulighet, og langs kysten, fra svenskegrensen til Bergen i vest, kan vi melde til Skjærgårdstjenesten som er etablert i flere kommunen/i et interkommunalt samarbeid og i samarbeid med Statens naturoppsyn. Skjærgårdstjenesten utfører oppryddingsarbeid m.m.


Dokumenter:

Quiz