Rutegruppa i marka

Har du noen gang lurt på hvem som henger opp de blå skiltene i Marka? Hvem som merker med blått så du finner fram? Eller hvem som rydder opp hvis et tre har falt over stien der du pleier å gå søndagsturen? Rutegruppa rydder og merker stier og tråkk i Marka. DNT Oslo og Omegn arbeider for å lage et sammenhengende stinett av opplevelsesrike stier, uavhengig av skogsveiene. Foreningens stinett er en del av DNTs nasjonale rutenett.

Organisering


Rutegruppa har som formål å vedlikeholde og utvikle DNT Oslo og Omegns rutenett i Oslomarka. Det omfatter Nordmarka, Krokskogen, Vestmarka, Bærumsmarka, Romeriksåsene, Nordåsen, Kjekstadmarka, Lillomarka, Østmarka, Sørmarka og Svartskog. I tillegg kommer stiarbeidet i de lokale turlagene.

Oslomarka er delt opp i 25 forvaltningsområder. Hver av disse har tilknyttet en stigruppe,. I hvert område er det en områdeleder og 2-6 assistenter. Disse har den daglige oppfølgingen av sitt område. Områdegruppene er selvstendige og jobber slik det passer dem best. Ofte fordeler en stinettet mellom seg og hver tar ansvar for "sine" stier slik det passer den enkelte. Noen ganger jobber en sammen og noen ganger alene. Ved større jobber, som legging av gangbaner eller jobbe med bruer, er det vanlig å kalle inn til dugnad der flere deltar. I noen grupper er det faste arbeidsdager på dagtid, der alle møter.

Til daglig vil arbeidet bestå i å gå over stinettet, remerke slitte merker, sette opp skilt og rydde kvist og eventuelt nedfalne trær.
En må kunne ta i et tak og være vant med å ferdes i skogen. Arbeidet foregår i hele barmarksesongen, og det er nødvendig å ha tid til å delta på årsbasis.


For løpende å ivareta Rutegruppas interesser og oppgaver har Rutegruppa et valgt arbeidsutvalg (AU). AU består av 3 av Rutegruppas medlemmer.  
Det daglige arbeidet ivaretas av administrasjonens Markainspektør. Denne holder rede på de store linjene og er koordinator for arbeidet i skogen.

Stier på kart

De blåmerkede stiene finner du ved å slå opp på UT.no. Her er de markert rødt, slik det er for stiene i fjellet. Informasjonen her oppdateres fra Kartverkets database, hvor vi legger inn alle endringer.  Det tar vanligvis noen måneder fra korreksjoner er lagt inn til de blir synlige. Prøv også Kartverkets egne kartsider. 

Tilbakemeldinger på stiene i marka
Bruker du Marka mye og legger merke til hvor de blåmerka stiene er godt eller dårlig merket? Rutegruppa vil ha dine tilbakemeldinger! Gi oss dine tips om hvor det er behov for en innsats, enten det gjelder merking, skilting eller rydding!

Dine tilbakemeldinger er viktige for å holde et jevnt godt tilbud med blåmerkede stier. Husk at alt arbeidet gjøres på dugnad. Derfor er både motiverende tilbakemeldinger om hvor det er bra og informative beskjeder om hvor det er vanskelig å finne fram, veldig viktige for arbeidet.

Har du et tips? Kontakt DNT Oslo og Omegn v/Dag Olav Brækkan på 95166922 / dob@dntoslo.no

Tips om rutenettet kan også formidles via Turinformasjonen 22 8 22 8 00. 

Bli med å ta i et tak! Noen ganger trenger vi flere folk. Har du lyst til å bidra?  Ta kontakt så snakkes vi om saken. 

Hilsen
Dag Olav Brækkan
Markainspektør