Generelle vilkår for deltagelse på våre nærturer

Generelle vilkår for deltakelse på DNT Oslo og Omegns heldagsturer. DNT Oslo og Omegn (også kalt arrangøren) sine turer er regulert av Lov om Pakkereiser som trådte i kraft 25.8.1995, og forskrifter av 13.9.2009. Det tas forbehold om eventuelle endringer i vilkårene. DNT Oslo og Omegn har som arrangør av pakkereiser stilt garanti etter Reisegarantiloven og er med i Reisegarantifondet, Boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger.

1. Påmelding/medlemskap


Fellesturene er åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre turen, se pkt. 11. Medlemmer av DNT, Svenska Turistforeningen og Ferdafelags Islands får medlemspris på arrangementet. Ikke-medlemmer må betale et tillegg hvis de ikke ønsker å melde seg inn i foreningen. For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når depositum er betalt innen fristen. DNT Oslo og Omegn blir bundet når innbetalingen av depositum er mottatt. Ved påmelding senere enn 30 dager før turen starter er påmeldingen umiddelbart bindende. Ha medlemsnummer klart ved påmelding. Dette finner du på medlemskortet. Er du ikke medlem må du oppgi fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer.

2. Avtale/dokumenter


 Avtalen mellom deltakeren og arrangøren består av:
- Turbeskrivelsen på dntoslo.no med fakta og opplysninger om denne og foreningens generelle vilkår.
- Spesialprogram på turer hvor dette er spesifisert på dntoslo.no.
- Ordrebekreftelse/Reisebevis og faktura med innbetalingsinformasjon.

3. Pris


Arrangementets pris omfatter de ytelser som er nevnt under turbeskrivelsen med tilhørende program på dntoslo.no. Arrangøren forbeholder seg rett til å forhøye/senke prisen ved nye eller endrede skatter/avgifter, kursendringer, billettforhøyelser, trykkfeil, omkostninger på grunn av force majeure eller lignende. En forhøyelse skal varsles snarest mulig og senest innen 20 dager før avreise. Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, kan deltakeren uten omkostninger avbestille arrangementet. Ytelser utover hva programmet fastsetter, må betales ekstra av den enkelte deltaker.

4. Betaling


Ved påmelding får deltakeren tilsendt en ordrebekreftelse/reisebevis og faktura med innbetalingsinformasjon. Arrangøren kan annullere påmeldingen hvis depositum/restbeløp ikke er på konto senest to dager etter forfallsdato, med mindre kunden kan dokumentere at betaling har funnet sted innen fristen. Hvis du er bosatt i utlandet og ikke har tilgang på norsk bankkonto, se pkt. 3 her for dine betalingsmuligheter (informasjon kun på engelsk).

5. Endring av bestilling


Innen 30 dager før avreise kan kjøperen bytte til en annen tur mot et administrasjonsgebyr på kr 150,- per person. Endringer som kreves senere enn 30 dager før avreise, kan arrangøren anse som avbestilling og ny bestilling. Se punkt 7. Mot et administrasjonsgebyr på kr 150,- per person kan kjøperen i samråd med arrangøren overdra en reise som er fullt betalt til en annen person som fyller betingelsene for å kunne delta på arrangementet. Overdragelsen kan ikke skje dersom dette er i strid med andre regler som arrangøren er bundet av. Overdragelsen gjelder ikke på turer der flyreise inngår som en del av arrangementet.

6. Forsikringer


DNT Oslo og Omegn vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.

7. Avbestilling og avbestillingsbeskyttelse


DNT Oslo og Omegn kan tilby alle deltakere å kjøpe avbestillingsbeskyttelse til kr 200,- per person. Denne må kjøpes samtidig med påmelding til arrangementet og refunderes ikke.

7.a. Avbestilling uten avbestillingsbeskyttelse
DNT Oslo og Omegn må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes.
Ved avbestilling gjelder: 

  • Mer enn 30 dager før avreise: det innbetalte beløp tilbakebetales med fradrag av et administrasjonsgebyr på kr 150,- per bestilling. 
  • 30-15 dager før avreise: arrangøren beholder det innbetalte depositum. 
  • 14-4 dager før avreise: arrangøren beholder 50 % av arrangementets pris.
  • 3-0 dager før avreise eller ved manglende frammøte: arrangøren beholder hele arrangementets pris.

7.b. Avbestilling med avbestillingsbeskyttelse
Har deltakeren kjøpt avbestillingsbeskyttelse, har han rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt, se nedenstående bestemmelser. Han plikter å underrette DNT Oslo og Omegn om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen. DNT Oslo og Omegn skal ved avbestilling i.h.t. nedenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) uten ugrunnet opphold så snart nødvendig dokumentasjon er fremskaffet av deltakeren, etter fradrag av et administrasjonsgebyr på kr 300,-.

1. Akutt sykdom eller ulykkesskade, akutt alvorlig forverring av kronisk lidelse eller død som rammer
a. sikrede, hans eneste reiseledsager eller
b. hans nærmeste familie i Norden (ektefelle/samboer, barn og barnebarn, foreldre og besteforeldre, søsken, svoger/svigerinne, svigerforeldre/-barn).
2. Brann, innbrudd eller vannledningsskade i sikredes bopel, forretning eller kontor etter at forsikringen er tegnet.
Kunden må så snart som mulig etter hendelsen varsle arrangøren om at reisen avbestilles. Gyldig legeattest eller forsikringsbevis må sendes arrangøren så fort som mulig før beløpet kan refunderes. På arrangementer til Svalbard og utlandet henvises til spesielle avbestillingsregler. Skjer ingen avbestilling og deltaker ikke møter opp, kan refusjon ikke kreves.

8. Avbrudd


Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er DNT Oslo og Omegn ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 12 klager.

9. Avlysning av arrangement


Arrangøren kan avlyse et arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få tilmeldte, mangel på turleder eller lignende. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne
- senest 14 dager før avreise for turer med varighet på 5 dager eller mer og
- senest 7 dager før avreise for turer med varighet på 4 dager eller mindre.
Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.

10. Endringer av arrangementet


Arrangøren skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. Hele det innbetalte beløp vil da bli refundert. I tilfelle endringer må gjøres i løpet av arrangementet, skal turlederen underrette deltakerne så snart som mulig. Det vises også til foreningens nettsider dntoslo.no

11. Deltakernes ansvar


Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på arrangementet, uten belastninger for seg selv eller andre. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen. Se forslag til pakkeliste. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen. Deltakeren kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser.

12. Klager


Turlederen skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til DNT Oslo og Omegn så raskt som mulig og senest 4 uker etter at arrangementet er avsluttet.

13. Forbehold og fotografering


Informasjonen i katalogen er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i rutetider, åpningstider for overnattingsstedene, priser og trykkfeil som kan få innvirkning for deltakerne.
Som deltaker på fellesturer arrangert av DNT Oslo og Omegn kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til DNTs egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette, helst når turen starter.