Millionstøtte til Sørenga

Foto: Visco

Sparebankstifelsen DNB og Eivind Astrups Allmennyttige stiftelse bidrar med til sammen 8 millioner kroner for at DNT Oslo og Omegns Sørengaprosjekt skal bli en realitet.

I mars kom nyheten om at DNT Oslo og Omegn planlegger ett friluftshus på Sørenga. Da var planene helt i startgropen, nå begynner brikkene for alvor å falle på plass. 22. mai bevilget Sparebankstiftelsen hele tre millioner kroner til prosjektet.

- En gjennomsnittlig gave fra Sparebankstiftelsen ligger på mellom 200.000 og 250.000 kroner. Så dette er en veldig stor gave og den desidert største denne våren, så det sier litt, sier Eva Grothe som er gaverådgiver i Sparebankstiftelsen DNB.

At Sparebankstiftelsen DNB nå går inn med en tillitserklæring til prosjektet på Sørenga i form av en rekordstor gavesum tror hun kan virke som en katalysator for at flere melder seg på.

- Det er håpet vårt at enda flere vil være med å bidra til å realisere dette og det er noe vi ser ved flere gavetildelinger. Om først en setter sitt godkjent-stempel på det så utløser det i mange tilfeller at flere bidragsytere slutter seg til. Det hadde vært veldig, veldig gøy om det blir tilfellet med Sørenga. Alle er tjent med at dette kommer i gang og at man så raskt som mulig kommer i gang med etableringen og driftsfasen, konkluderer Grothe.

Og nå har altså Eivind Astrups nyetablerte stiftelse plukket opp hansken. Stiftelsen ønsker å gi hele 5 millioner kroner for at prosjektet blir en realitet – forutsatt blant annet at andre stiftelser fullfinansierer investeringskostnadene i byggene. Det dreier seg om et Friluftshus og et kajakklager.

- Av erfaring har vi sett at det ofte ikke er så lett å få støtte til annet enn bygg og faste installasjoner. Derfor vil vi sette inn støtet for å fylle senteret med innhold. Vi finansierer en full stilling som prosjektleder i fire år, samtidig som vi vil kjøpe seksti kajakker og sørge for at de fornyes og vedlikeholdes. Dette supplerer vi med noe generell investerings- og personalstøtte i oppstartsfasen. For å være sikre på at denne flotte nye infrastrukturen kan fylle sin funksjon går vi inn og støtter det vi tror kan være det svakeste punktet og det i et tidsperspektiv som gjør at de kommer skikkelig i gang, sier Eivind Astrup som nylig bidro med betydelig støtte til KNS’ nye seilsenter for barn og ungdom på Bygdøy.

Med Sparebankstiftelsen DNBs bidrag på 3 millioner og Eivind Astrups private stiftelse bidrag på 5 millioner kroner, er DNT Oslo og Omegn et godt stykke på vei for å finansiere det omfattende prosjektet. Begge aktørene trekker fram Sørengas tenkte rolle innen integrering og bynært friluftsliv som de viktigste aspektene til at valgte å tildele midler til prosjektet.

- Jeg håper Sørenga og Oslofjorden blir et område som er fullt med aktivitet. At alle samfunnslag, og spesielt barn og unge strømmer til området. Jeg håper vi på denne måten også kan tiltrekke folk som kanskje ellers ville holdt på med noe helt annet og at prosjektet om fem år står på egne ben, sier Astrup.

Grothe sier seg enig og tror Sørenga kan være med å senke terskelen til friluftslivet.  

- Dette er lokalisert midt i en folkerik bydel der porten til friluftslivet er høy. Vi tror dette vil være av stor viktighet for mange barn og unge i området. Friluftsliv må ikke nødvendigvis være å komme seg opp på de høyeste toppene, det kan også være innenfor gang- og sykkelavstand. For vi har det i nærmiljøet. Vannet og lufta er der, og nå er snart fasilitetene der også, sier Grothe.

Daglig leder i DNT Oslo og Omegn, Henning Hoff Wikborg, forteller at støtten til prosjektet er helt avgjørende.

- Vi har ikke finansielle muskler til å realisere dette på egenhånd og bidragene vi nå får er helt avgjørende for at Sørenga-prosjektet blir realisert. Dette er en helt ny tanke i det å fronte friluftsliv og aktivitet i byrommet på denne måten. Det handler om folkehelse, frivillighet og sosiale arenaer i en by i vekst. Støtten vi nå får tydeliggjør viktigheten av prosjektet og det er veldig gledelig at Sparebankstiftelsen DNB og Eivind Astrups Allmennyttige stiftelse blir med oss på laget, sier Hoff Wikborg. 

Eivind Astrup.
Eivind Astrup.
Henning Hoff Wikborg.
Henning Hoff Wikborg.