Hardangervidda fra fjell til fjord Hardangervidda - mountains and fjords

Fellestur

Fra dato
1. august kl. 08:25
Til dato
8. august
Alternative datoer
Vis 2 andre datoer
11. til 18. juli 2020
18. til 25. juli 2020
1. til 8. august 2020
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Fjelltur, Hyttetur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Litlos , Sandhaug
Turområde
Hardangervidda (se kart)
Turkode
12569

For noen kontraster man kan oppleve på denne turen! Fra det uendelige høyfjellsplatået på Hardangervidda til den vakre Husedalen med sine fire storslåtte fosser og med avslutning på det tradisjonsrike Utne Hotel ved Hardangerfjorden.
Terrenget varierer fra det enkle med gode stier til mer kupert terreng etterhvert som man kommer lenger vestover på Hardangervidda. Fra Stavali er det bratt ned på svaberg og ned i åpent skogsterreng og ut veien til Kinsarvik. 

Program:

Dag 1: Ankomst Stigstuv 1245 moh, ca 15 km/4-5 t.
Oppmøte på Oslo Sentralbanestasjon 20 minutter før avreise ved nedgangen til plattformen for toget. Se monitor i avgangshallen. Avreise med Bergenstoget fra Oslo S kl. 08.25 til Geilo, ankomst 11.53. Videre med buss fra Geilo kl 12.00 til Halne, ankomst kl.12.45. En kort spasertur langs RV 7 til T-merkede ruta som kommer fra Krækkja. Her krysser vi veien og går sørover til sommerbru over Skulevikåna. Videre mot sørvest til Lundhaukedalen. Opp vestfor Skaupsjøberget og over de flate viddene ned til Stigstuv. Vi benytter kvelden til felles samling med presentasjon, informasjon om turene, gjennomgang av utstyr og etappene.

Dag 2: Stigstuv - Sandhaug 1250 moh, ca 17 km/5-6 t
I lett terreng via Tinnhølen (1213 moh) og over Hellehalsen (1281 moh) og videre sørover Eriksbudalen, øst for Trondavadnutane (1385 moh) ned til Sandhaug.

Dag 3: Sandhaug - Litlos 1180 moh, ca 25 km/8-9 t.
Over delvis vått myrterreng, klopper er utlagt. På sommerbru over Besso, videre opp på vestsida av elva forbi Bessevatnet og Bismarvatnet (1333 moh.). Videre opp skråninga sør for Bismarhei, ned Venahallet, over Grotflott og opp mellom Flautenuten(1458moh.) og Storahorgi (1467 moh.). Videre opp i skaret mellom Holken og Småholkane og ned til Litlos.

Dag 4: Litlos
Dagstur i området.

Dag 5: Litlos - Torehytten 1330 moh (selvbetjent), ca 17 km/5-6 t.
I kupert terreng nordøst for Sledalsrusti (1496 moh) og videre på vestsiden av Grytevatnet og østsiden av Sandvatnet (1363 moh). Vi passerer Hardangerviddas høyeste topp, Hårteigen, kanskje en tur opp, hvis finvær (1690 moh) og fram til Torehytten.

Dag 6: Torehytten - Stavali 1024 moh. (delvis betjent), ca 20 km/7 t.
Opp gjennom skaret i nordvest og mot Kinsehøgdene. På østsida av Båtadalen og Holmavatnet og til stidelet til Hadlaskard og Hedlo ved Hanastein og videre til Stavali, delvis betjent.

Dag 7: Stavali - Utne Hotel, ca 15 km, 5-6 t.
Bratt ned svabergene ned Husedalen, langs Kinso til Kinsarvik ved Hardangerfjorden. Ferge fra Kinsarvik til Utne. Tid for litt luksus på historiske Utne Hotell etter endt tur.

Dag 8: Hjemreise fra Utne
Avreise med ferge fra Utne kl 10.30 til Kvanndal, videre med ekstrabuss til Voss, ankomst kl 11.50. Tog fra Voss kl 13.10 til til Oslo S, ankomst kl 19.05.

Med forbehold om endring i programmet!
Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon

Pris:
Kr. 8.660,- fra Halne/til Utne
Kr. 10.611,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 800,-. Bli medlem i DNT.

Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder(e )og alle måltider (frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos. 

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Maks antall deltakere: 14 (+ 2 turledere)

Annet: Turleder behersker norsk og engelsk

Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er hovedturleder og kontaktinformasjon til denne.

Spesielt for denne turen:
Husk å ta med mat og drikke til første turdag.


Gradering av turen: Rød
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

NB! Det er ikke lenger tillatt å benytte sovepose i sengene på DNT Oslo og Omegn sine betjente hytter. Lakenpose kan benyttes, evt. leie sengetøy.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Hardangervidda Vest 1:50 000 og Eidfjord 1:50.000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken 

Les mer om hyttene her:
Stigstuv
Sandhaug

Litlos
Torehytten
Stavali
Utne Hotel

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap. Utvalget for glutenallergikere, vegetarianere og andre dietter er begrenset.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Turledere:
Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her.

 

 

There will be great variety in natural scenery; starting at the high mountain plateau, continuing through the broken western part and passing several waterfalls on the way down to the Hardangerfjord. The authentic Utne Hotel by the fjord gives the hike an historic ending. Ready for some spectacular, but long hikes of 8 hours and even more?
This hike is considered as one of the true “gems” in our program.
Accommodation in staffed lodges and self-service cabins.

Tour Program:

Day 1: Arrival Stigstuv 1245 m.a.s.l, aprox. 15 km/4-5 hours.
Meeting point by the platform at the Oslo central station 20 minutes before departure. Look for the platform on the monitor. Departure with the train to Bergen at 08:25, arrival at Geilo 11:53. Bus from Geilo 12:00 to Halne, arr. 12:45. A short walk along RV 7 to T-marked trail that comes from Krækkja. We cross the road and go south to Skulevikåna. Further to the southwest of Lund Haukedalen. Up vest Skaupsjøberget and over the flat plains down to Stigstuv.
We use the evening to introducing each other, information about the tour and the equipments.

Dag 2: Stigstuv - Sandhaug 1250 m.a.s.l, aprox. 17 km/5-6 hours
In easy terrain south-west to Tinnhølen (1213 m.a.s.l) across Hellehalsen (1281 ma.s.l) and further south to Eriksbudalen, east of Trondavadnutane (1385 m.a.s.l) down to Sandhaug.

Day 3: Sandhaug - Litlos 1180 m.a.s.l., approx. 25 km/8-9 hours.
Along the lake to Besså and further through hilly terrain up on the west side of the lake to Bessevatnet and Bismarvatnet (1333 moh.) Further up south of Bismarhei, down Vanahallet, across Grotflott and up between Flautenuten (1485 m.a.s.l.) and Storahorgi (1467 m.a.s.l.). Further up between Holken and Småholkene and down to Litlos.

Day 4: Litlos
Hike in the beautiful area around the lodge or take a resting day.

Day 5: Litlos - Torehytten 1330 m.a.s.l. (self-service cabin) aprox. 17 km/5-6 hours.
In hilly terrain northeast of Sledalsrusti (1496 m.a.s.l) and further to the west of Grytevatnet, east side of Sandvatnet (1363 m.a.s.l). We passed the highest peak of Hardangervidda, Hårteigen, maybe a trip up, if weather permits (1690 m.a.s.l) and forward to the cabin Torehytten.

Day 6: Torehytten - Stavali 1024 m.a.s.l.. (partly staffed) aprox. 20 km/7 hours.
Up north-west, towards Kinsehøgdene. On the easternpart of Båtadalen and Holmavatnet and the path splits to Hadlaskard and Hedlo by Hanastein and further to Stavali, partly staffed cabin.

Day 7: Stavali - Utne Hotel approx. 15 km/5-6 hours.
Steep down the spectacular valley, Husedalen. A typical Norwegian scenery with four great waterfalls. Ending up in Kinsarvik by the Hardangerfjord. By ferry to Utne. Accommodation in the historic Utne Hotel, established in year 1720. 

Day 8: Return to Oslo
Departure by ferry from Utne 10:30 to Kvanndal, by bus to Voss, arrival 11:50. Train from Voss 13:10 to Oslo Central St., arrival 19:05.

Programme subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and skiing conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

General information:

Price:
NOK 8.660,- from Halne/to Utne
NOK 10.611,- from/to Oslo
Addition for non-members: NOK 800,- Click here to become a DNT member

Maximum participants on the trip: 14 ppl (+ 2 tourleadere)

The tour package includes: accommodation, two tour leaders, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch / filling of Thermos. Note! If you wish to vary your breakfast or packed lunch, we recommend to take with you fresh bread. Self-service cabins only have crisp bread.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Special for this tour:
Remember to take with you beverage and packet lunch for this first day.

Tour grading: length red/terrain red

Summer mountain is beautiful, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Need to know:
The tour guide speaks both Norwegian and English.

Welcomeletter will be sent to the participants 1-2 weeks before the tour starts. The letter tells who is the main tourleader and the toursleaders contact information.

What to bring
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended Summer Hiking gear list. 

About the terrain:
Hardangervidda is Norway's biggest National Park and the largest high mountain plateau of Europe. The landscape of the Hardangervidda is characterised by barren, treeless moorland interrupted by numerous pools, lakes, rivers and streams. There are significant differences between the west side, which is dominated by rocky terrain and expanses of bare rock, and the east side, which is much flatter and more heavily vegetated.

Map and route descriptions:
Hardangervidda Vest 1:50 000 and Eidfjord 1:50.000.

Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:
Stigstuv
Sandhaug
Litlos
Torehytten
Stavali
Utne Hotel

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtup,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

General information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours"
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at info@dntoslo.no

Hardangervidda fra fjell til fjord

For noen kontraster man kan oppleve på denne turen! Fra det uendelige høyfjellsplatået på Hardangervidda til den vakre Husedalen med sine fire storslåtte fosser og med avslutning på det tradisjonsrike Utne ...

Kontaktinformasjon: