Hardangervidda light Hardangervidda light

Fellestur

Fra dato
11. juli 2020 kl. 08:25
Til dato
15. juli 2020
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Fjelltur, Hyttetur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Krækkja
Turområde
Hardangervidda (se kart)
Turkode
12574
Dette arrangementet er over!

Turen går i åpent lende og i litt småkupert, lettere terreng i denne østlige delen av Hardangervidda. En ypperlig tur for de som for første gang skal gå fra hytte til hytte, men også for de som ønsker en tur hvor det ikke er så langt mellom hyttene. Andre dagen vil fotturen deles opp med båt over Halnefjorden. I godvær har man utsikt til Hallingskarvet, Hardangerjøkulen, Hårteigen og Gaustatoppen. 

Turprogram:

Dag 1: Ankomst Krækkja 1.160 moh, ca 5 km/1-2 t.
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen til toget 20 minutter før avreise. Avreise med Bergenstoget kl. 08.25 til Geilo, ankomst 11.53. Buss fra Geilo kl. 12.00 til Fagerheim Fjellstugu, ankomst kl. 12.35. Langs østsiden av Storekrækkja (1151 moh) over Svonuten og videre til Krækkja (1161 moh). Vi benytter kvelden til felles samling med presentasjon, informasjon om turen, gjennomgang av utstyr og etappene.

Dag 2. Krækkja
Det er alltid godt å bo en ekstra natt på Krækkja. Vi blir bedre kjent med vertskapet og kanskje får vi høre gode historier fra gamle dager. Vi utforsker området rundt Krækkja med sine mange dagsturmål. Kvelden tilbringes i en av de koselige peisestuene på hytta.

Dag 3: Krækkja - Halne - Rauhelleren 1221 moh, ca 17 km//5-6 t.
Vi går sørvestover, opp gjennom et lite skar og på sommerbru over elva mellom Drageidfjorden og Storekrækkja og videre til stidelet til Kjeldebu. Opp i skaret vest for Halnekollen og ned et trangt gjel og videre ned til Halne fjellstove, ca 1,5 t. Vi tar båten over Halnefjorden kl 13.00 til Skaupa, ankomst ca 13.45. Opp under Raudhellerskoran med fint ekko og muligheter for å se fjellvåk. Vid utsikt over Langesjøen der Rauhelleren ligger vakkert til.   
 
Dag 4: Rauhelleren - Stigstuv 1245 moh, ca 14 km/5 t.
Opp vest for Langesjønuten til stidele og videre nordøstover via Holmekjønnan Stigstuv som ligger vakkert til på gressvoller.

Dag 5: Stigstuv - Tinnhølen - hjemreise, ca 6 km/2 t.
Sørvestover, sør for Endahæ (1302 moh), til Tinnhølen. Ekstrabuss fra Tinnhølen kl 13.40 til Haugastøl, ankomst ca kl 14.40. Tog fra Haugastøl kl 14.52 til Oslo S, ankomst kl 19.05.

Med forbehold om endring i programmet!
Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen.

Generell informasjon:

Pris:
Kr. 5.910,- fra Fagerheim/til Haugastøl
Kr. 7 211,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 800,-. Bli medlem i DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting,  turleder og alle måltider (frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Maks antall deltakere: 12 (+1 turleder)

Annet: Turleder behersker norsk og engelsk. Husk å ta med mat og drikke til første turdag.
Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er hovedturleder og kontaktinformasjon til denne.

Gradering av turen: Blå
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr: Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

NB! Det er ikke lenger tillatt å benytte sovepose i sengene på DNT Oslo og Omegn sine betjente hytter. Lakenpose kan benyttes, evt. leie sengetøy

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Finse og Rauhelleren 1:50.000. 
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken 

Les mer om hyttene her: 
Krækkja
Rauhelleren
Stigstuv

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les:
viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Turledere:
Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her.

 

 

 

A great trip for "the first time walkers" from cabin to cabin or for those who want shorter distances between the cabins. The second day we take the boat over the Halnefjord. During this day, in nice weather, you will have a great view to Hallingskarvet, Hardangerjøkulen, Hårteigen and Gaustatoppen. 

Tour Program:

Day 1: Arrival Krækkja 1160 m.a.s.l.,  approx. 5 km/1-2 hours.
Meeting point by the platform at the Oslo central station 20 minutes before departure. Look for the platform on the monitor. Departure with the train to Bergen at 08:25, arrival at Geilo 11:53. Bus from Geilo 12:00 to Fagerheim, arr. 12:35. We walk on the east side of Storekrækkja (1151 m.a.s.l.) over Svonuten and further on to Krækkja (1161 m.a.s.l.).
We use the evening to introducing each other, information about the tour and the equipments.

Day 2: Krækkja
It is always good to stay an extra night at Krækkja. We get to know the hosts better and maybe we hear good stories from the old days. Hike in the beautiful area around the lodge or take a resting day.The evening is spent in one of the cozy fireplaces in the cottage.

Day 3: Krækkja - Halne - Rauhelleren 1221 m.a.s.l., approx.17 km/5-6 hours
Southwest, through a small breeze and across the river between Drageidfjorden and Storekrækkja. Up west of Halnekollen and down to Halne Fjellstugu, approx.1 hour. We take the boat over Halnefjorden at 12.00 to Skaupa, arrival at 12.30. We follow the trail under Rauhellerskoran with great view over Langesjøen and down to Rauhelleren locaded in the heart of Hardangervidda.

Day 4: Rauhelleren - Stigstuv 1245 m.a.s.l.,approx 12 km/4-5 hours
Up west of Langesjønuten and further north through the Holmekjønnan to Stigstuv 1245 m.a.s.l.

Day 5: Stigstuv - Tinnhølen - return to Oslo, approx. 6 km/2 hours
Southest, and south of Endahæ (1302 m.a.s.l.), to Tinnhølen. Departure by ekstrabus from Tinnhølen 13.40 to Haugastøl, arr. approx. 14.40. Train from Haugastøl 14.52 to Oslo Central Station 19.05.

Please note that the program is subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Generel information:

Prices:
DNT members:
NOK 5.910,- from Fagerheim/to Haugastøl
NOK 7.211,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 800,-. Click here to become a DNT member.

Maximum participants on the trip: 12 (+1 tourleader)

The tour package includes: accommodation, tour leader, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: First day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch / filling of Thermos. 

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Special for this tour:
Remember to take with you beverage and packet lunch for this first day.

Tour grading: length blue/terrain blue

Summer mountain is beautiful, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Need to know:
The tour guide speaks both Norwegian and English.

Welcomeletter will be sent to the participants 1-2 weeks before the tour starts. The letter tells who is the main tourleader and the toursleaders contact information.

What to bring
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended Summer Hiking gear list. 

Map and route descriptions:
The maps: Turkart Finse and Rauhelleren 1:50.000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:
Krækkja
Rauhelleren
Stigstuv

General information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours"
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at info@dntoslo.no

Hardangervidda light

Turen går i åpent lende og i litt småkupert, lettere terreng i denne østlige delen av Hardangervidda. En ypperlig tur for de som for første gang skal gå fra hytte ...

Kontaktinformasjon: