Historisk vandrerute i Jotunheimen Historic hikingroute in Jotunheimen

Fellestur

Fra dato
21. juli kl. 08:35
Til dato
26. juli
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Hyttetilhytte, Turkatalog2020, Turkatalog2020_Historisktur
Arrangør
DNT Oslo og Omegn
Turområde
Jotunheimen (se kart)
Turkode
12669

Jotunheimen er like populær idag som den gang de første vandrerne saumfarte dette området. Tettpakket med 2000-meters-topper og dype daler, masse vann og elver er det forståelig at vandrerne kommer tilbake igjen og igjen.

"Historisk Vandrerute" går i området som avgrenses av fjellsjøene Gjende og Bygdin og er den historiske "vuggen" til både Den Norske Turistforening og norsk fjellturisme. I dette området har en rekke pionérer innen friluftsliv, fjellsport, litteratur og musikk blitt inspirert - og selv satt sine spor. 

"Historisk vandrerute i Jotunheimen" er en noe krevende tur å gå. Høydeforskjellene på tre av etappene er store, og både Bukkelægeret og stigningen fra Gjende opp i Svartdalen bratte. Til gjengjeld får du noe av det flotteste fjellet kan by på av kontraster, frodighet og dyreliv.

På denne turen kan turleder fortelle spennende historier om klatrepionerene, hytter og ruter i Jotunheimen helt fra 1800-tallet. DNT ble stiftet i 1868 og har en svært interessant utvikling siden den gang.

Program

Dag 1: Ankomst Fondsbu
Oppmøte ved plattformen på Oslo Bussterminal 20 minutter før avreise. Se på monitor for plattform. Avreise med Valdreseksperessen kl. 08.35 til Bygdin. Derfra med båt til Fondsbu over magiske Gjende. Reisen til fjells var et eventyr i seg selv i riktig gamle dager. Nå går det raskere, men er fremdeles en reise med interessant kontraster. Etter middag samles vi i peisstua for gjennomgang av turen og for å bli bedre kjent.

Dag 2: Fondsbu - Torfinnsbu (1.060 moh), ny trasè, ca 19 km/7 timer

Noen få kilometer etter å ha forlatt Fondsbu i retning Torfinnsbu er vi inne i "Vinje-land". Den storslåtte skillingsvisa "Lenda frå Land" er lagt hit, og forteller om hesten som "brester men aldri han bognar".
Det er nå merket en helt ny trasè mellom Fondsbu og Torfinnsbu, og det er planen at vi skal gå denne. Dagen avsluttes på Torfinnsbu ved Bygdins bredder - hytta som faktisk er delvis bygget av materialer fra Den Norske Turistforenings aller første hytte - Tvindehougen ved Tyin. Ingen annen DNT-hytte har lettere tilgang til flere 2000-meterstopper!

Bagasjetransport med båten for de som ønsker dette. Alternativ til fotturen er å ta båten fra Torfinnsbu til Fondsbu.

Dag 3: Torfinnsbu - Gjendebu (990 moh) gjennom Svartdalen, ca 16 km/6 timer

Dagens etappe begynner med stigningen opp mot vakre Svartdalen. Etappen tar deg fra Bygdin og over til Gjende. Underveis er svimlende majestetiske Knutsholstind (2341 moh) din følgesvenn - i tindesportens ungdom ansett for å være Norges høyeste fjell. Men det er også flere 2000-metere å se på vandringen gjennom Svartdalen.

Vel framme på Gjendebu trår du bokstavelig talt inn i nasjonalromantikken. Her kan du fortsatt se kyr på saftig fjellbeite hele sommeren og glade geiter. Gjendebu har sin helt spesielle historie, og her vil bestyrer fortelle om hyttas historie.

Dag 4: Gjendebu - Memurubu (990 moh) via Bukkelægret, ca 11 km/5-7 timer

Fra Gjendebu går det bratt opp om Bukkelægret. Og for et skue det er her på en klarværsdag - uslåelig! Her går stien tett på et knippe svært fiskerike ørretvann. I de bratteste partiene er det lagt ut kjetting og wire som gjør ferdselen sikrere.

Bagasjetransport med båten.

Dag 5: Memurubu - Gjendesheim over Besseggen, ca 15 km/6-7 timer.

Besseggen - kåret til en av planetens 20 beste fotturer av National Geographic. De fleste fjellvandrere går Besseggen motsatt vei, og går dermed glipp av det fantastiske panoramaet som omgir deg hele veien ned Besseggen. Vel fremme på Gjendesheim venter en velfortjent varm badestamp og en bedre middag. 

Bagasjetransport med båten.

Dag 6:  Hjemreise - Oslo
Vi tar oss tid til en lang og god frokost før vi tar bussen hjem til Oslo går kl.15.50 fra Gjendesheim. Ankomst Oslo kl. 20.15.

Mer informasjon om "Historisk vandrerute i Jotunheimen" finner du her: Historisk vandrerute i Jotunheimen"

Generell informasjon:

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris:

Kr. 6 450,- fra/til Bygdin hotell
Kr. 7 350,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 800,-. Bli medlem i DNT.

Maks antall deltakere på turen: 16 (to turledere hvis full gruppe)

Turpakken inkluderer: Overnattinger, turleder, båttur,  alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos. Bagasjetransport. (Båtturen dag 5 er ikke inkludert i pakken og må betales av de som ønsker dette alternativet.)

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding

Gradering av turen: svart/rød (bratte og lange etapper)
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Jotunheimen Aust og Vest 1:50.000. Eller Cappelen Damm "Jotunheimen" 1:100 000/1:50 000. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.

Les mer om hyttene her:
Fondsbu
Torfinnsbu
Gjendebu
Memurubu
Gjendesheim

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer
NB! Vi gjør oppmerksom på at denne turen også er presentert i det engelske programmet.

 Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:

Turen er presentert i vårt engelske program.

Muligheter for bagasjetransport på alle etapper unntatt dag 4 Gjendebu-Torfinnsbu. Bagasjetransport er inkludert. Husk å ta med en pakkepose som er godt merket med ditt navn og gjerne "DNT Oslo og Omegn - "Historisk Vandrerute i Jotunheimen".

 

Jotunheimen is as popular today as it was when the first hikers navigated this area. Tightly packed with 2000-meter peaks and deep valleys, lots of water and rivers, it is understandable that hikers will return again and again.

"Historic Hiking Route" runs in the area bounded by the Gjende and Bygdin mountain lakes and is the historical "cradle" of both the Norwegian Tourist Association and Norwegian mountain tourism. In this area, a number of pioneers in outdoor life, mountain sports, literature and music have been inspired - and even left their mark.

"Historic walking route in Jotunheimen" is a somewhat demanding trip to go. The height differences on three of the stages are large, and both the bucket camp and the climb from Gjende up in Svartdalen steep. In contrast, you get some of the most beautiful mountain to offer of contrasts, lushness and wildlife.

On this tour, the tour guide can tell exciting stories about the climbing tours, cabins and routes in Jotunheimen from the 19th century. DNT was founded in 1868 and has a very interesting development since then.

Program

Day 1: Arrival Fondsbu
Arrive at the platform at Oslo Bus Terminal 20 minutes before departure. Look at the monitor for platform. Departure with Valdreseksperessen at. 08.35 to Bygdin. From there by boat to Fondsbu over magical Gjende. The journey to the mountains was an adventure in itself in the old days. Now it is going faster, but is still a journey with interesting contrasts. After dinner we gather in the fireplace room for a tour of the tour and to become better acquainted.

Day 2: Fondsbu - Torfinnsbu (1,060 masl), new route, approx 19 km / 7 hours
A few kilometers after leaving Fondsbu in the direction of Torfinnsbu we are in "Vinje-land". The grand divider "Lenda from Land" is added here, and tells of the horse that "breaks but never bows".
There is now a brand new route between Fondsbu and Torfinnsbu, and we plan to go this one. The day ends at Torfinnsbu on the banks of Bygdin - the cabin which is actually partly built of materials from the very first cabin of the Norwegian Tourist Association - Tvindehougen by Tyin. No other DNT cabin has easier access to more 2000-meter stops!

Luggage transport by boat for those who want it. An alternative to the hike is to take the boat from Torfinnsbu to Fondsbu.

Day 3: Torfinnsbu - Gjendebu (990 masl) through Svartdalen, approx. 16 km / 6 hours
Today's stage begins with the climb up to beautiful Svartdalen. The stage takes you from Bygdin and over to Gjende. Along the way, the staggeringly majestic Knutsholstind (2341 meters) is your companion - considered in the youth sport of tindesport to be Norway's highest mountain. But there are also several 2000 meters to look at the hike through Svartdalen.

Once you arrive at Gjendebu you literally step into the national romance. Here you can still see cows on lush mountain pastures all summer and happy goats. Gjendebu has a very special history, and here the manager will tell about the cabin's history.

Day 4: Gjendebu - Memurubu (990 masl) via the bucket camp, about 11 km / 5-7 hours
From Gjendebu the steeple climbs uphill. And for a spectacle it's here on a clear day - unbeatable! Here the trail runs close to a bunch of very fishy trout water. In the steepest parts, a chain and wire are laid out to make the traffic safer.

Luggage transport by boat.

Day 5: Memurubu - Gjendesheim over the Besseggen, about 15 km / 6-7 hours.
Besseggen - voted one of the planet's 20 best hikes by National Geographic. Most hikers walk the Besseggen opposite, thus missing out on the magnificent panorama that surrounds you all the way down the Besseggen. On the way to Gjendesheim, a well-deserved hot tub and a better dinner await.

Luggage transport by boat.

Day 6: Return - Oslo
We take the time for a long and good breakfast before we take the bus home to Oslo at 15.50 from Gjendesheim. Arrival Oslo at. 20.15.

More information about "Historic walking route in Jotunheimen" can be found here: Historic walking route in Jotunheimen "

General information:

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price:

NOK 6.450, - from Bygdin/to Gjendesheim
NOK 7.350, - from / to Oslo

Maximum number of participants on the tour: 16 (two tour guides whose full group)

The tour package includes:
Accommodation, tour guide, boat trip, all meals (breakfast, lunch / dinner, usually three course dinner) except: First day only dinner, last day only breakfast + lunch / dinner. (Boat trip Day 5 is not included in the package and must be paid by those who wish this option.)

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Special for this tour:
Remember to take with you beverage and packet lunch for this first day.

Tour grading: Black (the route is steep up and down and the last day a long trip)
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Map and route descriptions:
The maps: Jotunheimen Aust and Jotunheimen Vest 1:50.000. Or Cappelen Damm "Jotunheimen" 1:100 000/1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web-shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.  

Please read more about the cabins we will visit:

Gjendesheim
Memurubu

Gjendebu
Torfinnsbu

Fondsbu

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended 
Summer Hiking gear list.  

Generel information:
Please read this information before booking:
"Important information for summer tours"
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions:
"General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Historisk vandrerute i Jotunheimen

Jotunheimen er like populær idag som den gang de første vandrerne saumfarte dette området. Tettpakket med 2000-meters-topper og dype daler, masse vann og elver er det forståelig at vandrerne kommer tilbake ...

Kontaktinformasjon: