AVLYST - Tinder og hytteliv ved Torfinnsbu Summits and lodge life by Torfinnsbu in Jotunheimen

Fellestur

Fra dato
15. august 2019 kl. 20:00
Til dato
18. august 2019 kl. 15:00
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom, Fjellsportinteresserte
Turtyper
Fellestur, Fottur, 2000-Metere, Jotunheimen, Fjellsport, Tinderangling
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, DNT fjellsport Oslo
Turområde
Jotunheimen (se kart)
Turkode
12301
Dette arrangementet er over!

TUREN ER AVLYST.

Torfinnsbu er en selvbetjent DNT-hytte som ligger på solsiden av Bygdin i Jotunheimen, omgitt av majestetiske topper som lokker på alle kanter. Vi bruker hytta som base, og går på solide turer i fjellet. Kanskje får vi også samlet noen 2000-metere. Denne turen foregår også på engelsk med turledere som beherkser godt begge språk.

Program

Torsdag
Oppmøte på Torfinnsbu klokka 20.00. Deltakerne må selv komme seg til Torfinnsbu med M/B Bitihorn eller på annen måte til fots fra f.eks Bygdin eller Fondsbu.
Se informasjon om billetter og rutetider for M/B Bitihorn her

Fredag
Tur etter gjeldende forhold. Mulige topper for dagen er Torfinnstindane, Kalvehøgdene, Torfinnsegge og andre nærliggende perler.
Kvelden bruker vi til røverhistorier, god mat, og generell hyttekos inne på Torfinnsbu. 

Lørdag
Tur etter gjeldende forhold. Mulige topper for dagen er Torfinnstindane, Kalvehøgdene, Torfinnsegge og andre nærliggende perler.
Kvelden bruker vi til røverhistorier, god mat, og generell hyttekos inne på Torfinnsbu. 

Søndag
Tur etter gjeldende forhold og dagsform. Vi avslutter klokka 15 slik at de som vil har god tid på å gå ut til Bygdin.
De som vil ta båten kan sjekke rutetider og billetter her

 

Generell informasjon

Les mer om hytta her.

Pris
Kr 1 466,-. Prisen inkluderer turledelse og overnatting på Torfinnsbu. Mat er ikke inkludert i prisen, og må ordnes selv av den enkelte deltaker. Hytta har et matlager hvor man kan få kjøpt alle måltider for selvlaging.
Ikke-medlemstillegg kr 750. Bli medlem i DNT her.

OBS: Reisen til/fra Torfinnsbu med kollektivtransport må bestilles selv av den enkelte deltaker, og er ikke inkludert i prisen. Det er gode parkeringsmuligheter på Bygdin og Fondsbu. Se https://en-tur.no/ for kollektivtransport. Om noen deltakere ønsker å samkjøre vil turlederne bidra til å koordinere dette. De vil ta kontakt med alle deltakerne per telefofon ca 14 dager før avgang.

Kost og losji
Vi bor inne på Torfinnsbu, og hver enkelt smører med seg niste ved frokosten før tur hver dag. Mat er ikke inkludert i prisen

Forkunnskaper
Turen krever god fysisk form da det er solide dagsetapper og mange høydemeter. Med god fysisk form menes å kunne gå 1000 høydemeter på en dag. Pakk lett, eller ta med dagstursekk (ca 30 - 45 liter ) i tillegg til en større sekk.

Turen krever at deltakerne er komfortable med høyder da området er luftig og krever klyving enkelte steder. Det forventes at deltakerne har erfaring med å navigere i høyfjellet ved hjelp av kart og kompass. Klatreutstyr er ikke nødvendig.

Kart
Jotunheimen Aust 1:50 000.
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.

Utstyr

En dagstursekk over 30 liter er anbefalt. Sekk over 65 liter regnes som for tungt på denne turen. Ta med egen lakenpose eller sengetøy

Deltakere anbefales å ta eget kart over området. Alle deltakere må ha med kompass. 

Nettbutikken til DNT har utstyret du trenger for turer i høyfjellet.

Se DNTs pakkeliste for sommerturer.

 

GENERELL INFORMASJON

Kontaktinformasjon og vilkår

Har du spørsmål angående turen, kart eller utstyr, anbefaler vi deg å ta kontakt med vårt Infosenter

Når du melder deg på dette kurset bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i generelle vilkår fellesturer. Se også viktig informasjon sommer.

Fjellsportaktiviteter innebærer en viss risiko for liv og helse. Vi gjør oppmerksom på at deltakelse på DNT Fjellsport Oslos arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar, ref. DNT Oslo og Omegns generelle vilkår pkt. nr. 6, samt pkt. nr. 11 om deltakernes ansvar.

Vi understreker samtidig at ivaretakelse av deltakernes sikkerhet er et grunnleggende mål på våre arrangementer. Våre turledere er godkjente gjennom DNTs egen turlederstandard. Kursledere, bre-, klatre- og skredinstruktører, er kvalifisert og godkjent etter Norsk Fjellsportforums Nasjonal Standard. DNT er godkjent arrangør etter samme standard, som forutsetter bruk av anerkjente tekniske metoder for kursgjennomføring og opplæring.

Nyhetsbrev og Facebook

Lik oss på Facebook. Bli oppdatert på kurs og turer, hva som skjer i DNT Fjellsport Oslo og andre fjellsport-nyheter. 

 

Torfinnsbu is a self selvice DNT-cabin on the sunny side of the lake Bygdin, surrounded by some of the most majestic in Jotunheimen. We will use the cabin as a base, and will hike solid hikes in the mountains. 
This tour also takes place in English with tour leaders who manage both languages well.

Program

Thursday
Attendance at Torfinnsbu at 20:00. Participants must get to Torfinnsbu with M / B Bitihorn or otherwise on foot from Bygdin or Fondsbu.
See information about tickets and timetables for M / B Bitihorn here

Friday
Trip for current conditions and day shape. Possible peaks for the day are Torfinnstindane, Kalvehøgdene, Torfinnsegge and other nearby beads.
The evening we spend on great stories, good food, aan good social time inside Torfinnsbu.

Saturday
Trip for current conditions and day shape. Possible peaks for the day are Torfinnstindane, Kalvehøgdene, Torfinnsegge and other nearby beads.
The evening we spend on great stories, good food, aan good social time inside Torfinnsbu.

Sunday
Trip by current conditions and day shape. We finish at 3 pm so that those who want to have plenty of time to go out to Bygdin.
Those who want to take the boat can check timetables and tickets here.

 

INFORMATION

Read more about Torfinnsbu here.

Price
NOK 1 466,-
Price includes tour leader and accommodation at Torfinnsbu. Food is not included in the price, and must be arranged by the individual participant. The cabin has a food store where you can buy all meals for self-cooking.

NOTE: The journey to/from Torfinnsbu by public transport must be ordered by the individual participant, and is not included in the price. There are good parking facilities at Bygdin and Fondsbu. See Entur for public transport. If some participants want to coordinate, the tour leaders will help to coordinate this. They will contact all participants by telephone about 14 days before departure.

Diet and lodging
We live inside Torfinnsbu, and each one smears at the breakfast before the trip every day. Food is not included in the price

Prerequisites
The trip requires good physical shape as there are solid day trips and many altitude meters. With good physical shape is meant to be able to walk 1000 meters in one day. Pack lightly, or bring your daypack (about 30 - 45 liters) in addition to a larger bag.

The tour requires participants to be comfortable with heights as the area is airy and requires cleavage in some places. It is expected that the participants have experience in navigating the high mountains using maps and compass. Climbing equipment is not required.

Map
Jotunheimen Aust 1:50 000.
Map can be bought in our Tour information center or Webshop.

Check ut.no  for updated information.

Equipment
A day trip backpack over 30 liters is recommended. Sacks over 65 liters are considered too heavy on this trip. Bring your own sheets or sleeping liner.

Participants are advised to take their own map of the area. All participants must have a compass.

Our webshop has the equipment you need for trips in the high mountains.

See DNT's packing list for summer tours.

 

GENERAL INFORMATION

Contact information and terms
If you have any questions regarding the tour, map or equipment, we advise you to contact our Information senter

By signing up for this course, you acknowledge that you have read and agree to the terms and conditions set out in the General Terms and Conditions. See also important information summer.

Mountain sports activities involve a certain risk for life and health. We note that participation in DNT Fjellsport Oslo's events takes place on the participants own responsibility, ref. DNT Oslo and Omegn's general terms and conditions, item 6, and item 11 on the participants' responsibility.

At the same time, we emphasize that safeguarding participants' safety is a fundamental goal of our events. Our tour guides are approved through DNT's own tour leader standard. Course leaders, glacier, climbing and landslide instructors are qualified and approved by the Norwegian Mountain Sports Forum's National Standard. DNT is an approved organizer of the same standard, which requires the use of recognized technical methods for course implementation and training.

Newsletter and Facebook
Like us on Facebook. Get updated on courses and tours, what happens in DNT Fjellsport Oslo and other mountain sports news.

AVLYST - Tinder og hytteliv ved Torfinnsbu

TUREN ER AVLYST. Torfinnsbu er en selvbetjent DNT-hytte som ligger på solsiden av Bygdin i Jotunheimen, omgitt av majestetiske topper som lokker på alle kanter. Vi bruker hytta som base, og går ...