Avlyst På ukjente stier i Tufsingdalen og Femundsmarka Hiddens trails in Tufsingdalen and Femundsmarka

Fellestur

Fra dato
1. juli kl. 10:34
Til dato
6. juli kl. 19:00
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, , Sommer, Hyttetilhytte, Fjelltur, Guided
Arrangør
DNT Oslo og Omegn
Turområde
Femundsmarka (se kart)
Turkode
12331
Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst.

Turen går gjennom deler av Tufsingdalen sør for Tynset og videre østover inn i Femundsmarka. Her vil du oppleve enkle koselige selvbetjeningshytter, båttur over Femunden før vi avslutter turen på den ombygde fjellgården Svukuriset, som er DNT sin betjente hytte i Femundsmarka. Hytta er et fantastisk utgangspunkt for turer i villmarksriket Femundsmarka nasjonalpark med sine mange multemyrer og gode fiskevann og ikke minst en topptur til Store Svuku med sin fantastiske utsikt.

PROGRAM:

Dag 1: Ankomst Raudsjødalen, selvbetjent, ca 6 km, ca 2 t.
Oppmøte på Oslo Sentralbanestasjon 20 minutter før avreise ved nedgangen til plattformen for toget. Se monitor i avgangshallen. Avreise med Lillehammertoget kl 10.34 til Hamar, togbytte og videre med tog fra Hamar kl 12.10 til Tynset, ankomst kl 14.51 (avgang fra Oslo Lufthavn Gardermoen kl 10.59). Ekstrabuss fra Tynset stasjon til Klettsetra (896 moh). Til fots opp gjennom skogbeltet og videre opp sør for Raudsjøtangen (1132 moh ) og ned til Raudsjødalen (899 moh). En fantastisk setergrend med flere gamle bygninger. Vi innstallerer oss i den fine selvbetjeningshytta, nyter utsikten, lager mat sammen og nå ligger alt til rette for et godt felleskap til vår videreferd gjennom Tufsingdalen og inn i Femundsmarka.

Dag 2: Raudsjødalen - Ellefsplass, selvbetjent, ca 20 km, ca 6 t.
Etter en selvlaget frokost med nistesmøring og vask av hytta legger vi i vei over bekken og videre på sti opp fra meieriet mot Raudsjøpiggen. Lønnsom avstikker til toppen. Ruta går sør for piggen (1306 moh) og ned til Vesle Raudsjøen, over bekken sør for vannet og i østre kant av Storbekkfatet på store gressletter. Ned langs Heggeråa over brua ved Bekkely. Videre østover på sydsiden av elva via Bekkely og Flatmotrøa til Ellefsplass (715 moh).

Dag 3: Ellefsplass - Sæter, selvbetjent, ca 19 km. ca 6 t.
På sti parallelt med riksveien og videre på skogsvei til merket sti opp gjennom skogen. Elggrav like ved stien. Mot sørskråninga av Sålekinna (1592 moh). Videre mellom Sålekinna og Blåkletten (1295 moh), noe myrete. Stien svinger nordover til Kinnbua og igjen mot nordøst i stigning over den nordlige rygg av Blåkletten. Nedover forbi Saubua og ned gjennom lia til Sæter (675). Denne selvbetjeningshytta kan kan tilby både strøm og vann.

Dag 4: Sæter - Svukuriset ca 12-15 km, ca 4-5 t.
Båtskyss over Tufsinga. Videre nord for Stormyrtjønna og opp til Brentåsen og videre østover opp nord for Tælet (745 moh) og ned til Jonasvollen. Første delen av denne ruta er ikke merket.  Alternativ rute hvis veldig vått over myra kan bli og følge veien sørover fra Sæter til Eggset og Lundbekk og videre østover til Jonasvollen. Båttaxi over Femunden til Revlingen og til fots opp til Svukuriset (830 moh).

Dag 5: Svukuriset
Dagens turmål vil bli fastsatt kvelden før.

Dag 6: Svukuriset - Elgå - hjemreise, ca 8 km, ca 2-3 t.
Valg av rutetrase tilbake til Elgå vil bli avgjort før avgang. Nydelig furuskog evt.deler i åpent snaufjell. Vær og føre bestemmer.

Ekstrabuss fra Elgå kl 13.30 til Oslo Bussterminal, ankomst ca kl 19.00. Bussen vil kjøre innom Oslo Lufthavn Gardermoen hvis passasjerer, ankomst ca kl 18.20. Gi beskjed ved påmelding. Ekstrabussen er gratis for deltakerne!

Generall informasjon:

Vi tar forbehold om endringer i programmet!

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen.

Pris:

Kr 4.947,- fra Tynset/til Elgå.
Kr 5.769,- fra/til Oslo. (I prisen er det kalkulert med gratis reise ttibake il Oslo. Dette forutsetter at du booker reise begge veier.)
Ikke-medlemstillegg: NOK 750,-. Klikk her for å bli medlem av DNT.

Max antall deltagere på denne turen: 11 stk

Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos. Husk nistepakke første dag. 

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Gradering av turen: rød
Sommerfjellet er vakkert, men selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Snø og dårlig vær kan skje også på sommeren. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Femunden Nord 1:50 000 og Norge-serien 10074 Raudsjøen 1:50.000, alternativt Turkart 1:100 000 Femunden. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her:

Raudsjødalen

Ellefsplass

Sæter

Svukuriset

 

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Kart kan kjøpes i vårt Tursenter eller på Nettbutikken.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Aktivitetsavdelingen på aktivitet@dntoslo.no 

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

 

The tour goes through parts of Tufsingdalen south of Tynset and further east into Femundsmarka. Here you will experience nice cozy self-serviced cabins, boat trip over Femunden before we finish the trip on the converted farm Svukuriset, which is DNT's serviced cabin in Femundsmarka. The cabin is a great starting point for trips to the wildlife kingdom of Femundsmarka National Park with claudberry and good fishing waters. And, not least, a great trip to Store Svuku with its amazing view.

PROGRAM

Dag 1: Arrival Raudsjødalen, self service cabin app 6 km, 2 hours

We meet at Oslo Central Station 20 minutes before departure by the platform for the train. See the monitor in the departure hall. Departure with Lillehammertoget at 10.34 to Hamar, then further by train from Hamar at 12.10 to Tynset, arriving at 14.51 (departure from Oslo Airport Gardermoen at 10.59). Shuttle bus from Tynset station to Klettsetra (896 moh). Walk up through the forest and further up south of Raudsjøtangen (1132 moh) and down to Raudsjødalen (899 moh). An amazin area with several old buildings. We will stay at the nice self-service cabin, enjoy the view and prepare dinner together.

Day 2: Raudsjødalen - Ellefsplass, self service app 20 km, 6 hours

After breakfast we start on the nice walk up to Raudsjøpiggen. The to goes south of the pike (1306 moh) and down to Vesle Raud Lake, across the creek south of the water and in the eastern edge of the Great Bäckfat on large grasslands. Down along Heggeråa across the bridge at Bekkely. Further east on the southern side of the river via Bekkely and Flatmotrøa to Ellefsplass (715 moh).

Day 3: Ellefsplass - Sæter, self serviced app 19 km, 6 hours

On the path parallel to the national road and further on the forest road. We continue on the trail through the forest and south of the Solekinna (1592 moh). Further between Søninna and Blåkletten (1295 moh).. The trail turns north to Kinnbua and further northeast in a rise above the northern ridge of Blåkletten. Down past Saubua and through Lia to the self serviced cabin; Sæter (675). We prepare dinner together and enjoy the evening together.

Day 4: Sæter- Svukuriset app 12-15 km, 5 hours

Boat crossing over Tufsinga. Further north of Stormyrtjønna and up to Brentåsen and further east up north of Tælet (745 moh) and down to Jonasvollen (some parts of the path are not marked) . Alternative route if very wet over the marshes may be along the road southwards from Sæter to Eggset and Lundbekk and further east to Jonasvollen. Crossing the Femunden by boat to Revlingen and on foot to the beautiful cabin Svukuriset (830 moh) where we will be served a wonderful dinner.

Day 5: Svukuriset

Today`s destination will be determined the evening besfore. e.g Store Svuku
 

Day 6: Svukuriset - Elgå - hjemreise, app 8 km, 3 hours
Through the beautiful pine forests, passing Ristjønnan, through Gråvola and Sandtjønnvola. Down through the forest in the south-west direction and over the bridge crossing Sagbekken. Over the road to Svukuriset and down to Elgå. Shuttle bus from Elgå at 13.30 to Oslo Bus Terminal, arrival at 19.00. The bus will also stop at Oslo Airport Gardermoen app 18.20. Let us know when booking! The shuttle bus is free of charge for all the participants!

Programme is subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and the trails conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price:
NOK 4.947,- from Tynset/to Elgå
NOK 5.769,- from/to Oslo. The extrabuss to Oslo is free???
Additional non-member price NOK 750,-. Sign up for DNT-membership.

Maximum participants on the trip: 11 ppl

Read more about the cabins here:

Raudsjødalen

Ellefsplass

Sæter

Svukuriset

The package includes: Accommodation, tour leader, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.Remember to bring a lunchpacket the first day. DNT Oslo will cover the shuttle bus expenses one direction.

Tour grading(red)
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. There is a good chance for snow even in the summertime. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Map and route descriptions:
The maps Femund Nord 1:50 000 and " Norge-serien" 10074 Raudsjøen 1:50.000 (or Femunden 1:100 000).

Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Generel information:
Please read this information before booking:"Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

På ukjente stier i Tufsingdalen og Femundsmarka

Turen går gjennom deler av Tufsingdalen sør for Tynset og videre østover inn i Femundsmarka. Her vil du oppleve enkle koselige selvbetjeningshytter, båttur over Femunden før vi avslutter turen på ...

Kontaktinformasjon: