Avlyst Godbiter i Jotunheimen vest Peaks of the Jotunheimen West

Fellestur

Fra dato
8. juli 2019 kl. 08:00
Til dato
15. juli 2019 kl. 17:00
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Skogadalsbøen, Mountain, Fannaråken, Hyttetilhytte, Tour, Jotunheimen, Guided
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Fannaråkhytta , Fondsbu , Skogadalsbøen
Turområde
Jotunheimen (se kart)
Turkode
12267
Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst.

Opplev mangfoldet i den norske fjellheim! Denne turen byr på båttur, bre, grønne daler og høye topper. Overnatting på Norges høyest-beliggende betjente hytte, Fannaråkhytta (2068moh). Fra sør på Fondsbu til nord på Leirvassbu, opplev det flotte landskapet i Jotunheimen. Bli med oss på tur i sommer!

Program:

Dag 1: Ankomst Fondsbu
Oppmøte ved plattformen på Oslo Bussterminal 20 minutter før avreise. Se på monitor for plattform. Avreise med Valdreseksperessen kl. 08.40 til Bygdin, ankomst kl.12.43. Båt fra Bygdin kl 13.30 til Eidsbugarden, ankomst kl 15.15. Vi bruker kvelden på å bli kjent med hverandre, og spiser deilig mat på Fondsbu. Kanskje vi får en sang fra vertinnen "mor-Fondsbu"?

Dag 2: Fondsbu - Olavsbu (selvbetjent), ca 13km, ca 5-6t
Vi går oppover langs Mjølkedøla, opp Mjølkedalen. Stien går mellom Storegut og Høgbrøthøgde, og Mjølkedalstinden og Snøholstinden, og inn til Olavsbu (1440moh).  

Dag 3: Olavsbu - Skogadalsbøen, ca 17km, 5-6t
Vi går mot Rauddalsvatnet mot Skogadalen. Stien følger Skogadøla ned til vakre Skogadalsbøen (833moh). 

Dag 4: Opphold Skogadalsbøen
Vi går en tur i området, eller slapper bare av i vakre omgivelser. 

Dag 5: Skogadalsbøen -Fannaråkhytta, ca 12km, 6-7t
Vi går mot Keiserpasset og bratt oppover mot Norges høyestliggende betjente hytte, Fannaråkhytta (2068moh).

Dag 6: Fannråkhytta - Sognefjellshytta, ca 10km, 5-6t
Vi følger sti ned mot Fannaråkbreen, en brefører er med oss på turen ned, og på finværsdager er utsikten fantastisk! Vi ankommer Sognefjellshytta (1410moh). 

Dag 7: Sognefjellshytta - Leirvassbu, ca 7t. 
Vi går over Smørstabbreen til Leirvassbu (1400moh). Høyeste punkt på turen 1850moh. 

Dag 8: Avreise Oslo
Etter en god frokost tar vi bussen til Oslo. Avreise 09:30, ankomst Oslo kl 16:55.

Generell informasjon

Vi tar forbehold om endringer i programmet!

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris:
Kr 9 519,- fra Sognefjellhytta/til Leirvassbu
Kr 10 716,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT. 
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, breføring, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos. Husk niste første dagen!

Antall deltagere: 12 stk

Les mer om hyttene her:

Fondsbu

Olavsbu

Skogadalsbøen

Fannaråken

Sognefjellshytta

Leirvassbu

Gradering av turen: rød
Sommerfjellet er vakkert, men selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Snø og dårlig vær kan skje også på sommeren. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Selvbetjeningshytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Jotunheimen vest 1:50.000.

Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

Vi gjør oppmerksom på at denne turen også er presentert i det engelske programmet.

 Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Experience the diversity of the Norwegian mountain! This trip offers boat trips, breads, green valleys and high peaks. Accommodation in Norway's highest staffed cabin; Fannaråkhytta (2068moh). From the south on Fondsbu to the north on Leirvassbu, experience the beautiful landscape of Jotunheimen. Join us for a trip this summer!

Program:

Day 1: Arrival Fondsbu

Meet up at the Oslo Bus Terminal 20 minutes before departure. Look at the platform monitor. Departure with Valdresexperience at. 08.40 to Bygdin, arrival at 12.43. Boat from Bygdin at 13.30 to Eidsbugarden, arrival at 15.15. We spend the evening getting to know each other and eating delicious food at Fondsbu. Perhaps we get a song from the host "mother-Fondsbu"?

Day 2: Fondsbu - Olavsbu (self-service), about 13km, about 5-6 hours

We walk upwards along Mjølkedøla, up Mjølkedalen. The trail runs between Storegut and Høgbrøthøgde, and Mjølkedalstinden and Snøholstinden, and into Olavsbu (1440moh).

Day 3: Olavsbu - Skogadalsbøen, about 17km, 5-6 hours

We head towards Rauddalsvatnet towards Skogadalen. The trail follows Skogadøla down to the beautiful Skogadalsbøen (833moh).

Day 4: Stay Skogadalsbøen

We go for a walk in the area, or just relax in beautiful surroundings.

Day 5: Skogadalsbøen -Fannaråkhytta, about 12km, 6-7 hours

We go towards the Emperor Pass and steep upwards towards Norway's highest serviced cottage, Fannaråkhytta (2068moh).

Day 6: Fannråkhytta - Sognefjellshytta, about 10km, 5-6hours

We follow the path down to Fannaråkbreen, a brewer is with us on the trip down, and on fine days the view is amazing! We arrive at Sognefjellshytta (1410moh).

Day 7: Sognefjellshytta - Leirvassbu, about 7 hours

We cross Smørstabreen to Leirvassbu (1400moh). Highest point on the trip 1850moh.

Day 8: Departure Oslo

After a good breakfast we take the bus to Oslo. Departure 09:30, arrival at Oslo at 16:55.

General Information: 

Programme is subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and the trails conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price:

NOK 9 519, - from Sognefjellhytta / to Leirvassbu

NOK 10 716, - from / to Oslo

Additional non-member price NOK 750,-. Sign up for DNT-membership.

The package includes: Accommodation, tour leader, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.Remember to bring a lunchpacket the first day. 

Number of participants: 12 ppl.

Please read more about the cabins here:

Fondsbu

Olavsbu

Skogadalsbøen

Fannaråken

Sognefjellshytta

Leirvassbu

Tour grading(red)
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. There is a good chance for snow even in the summertime. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your back pack right and smart.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Map and route descriptions:
The map Jotunheimen Vest 1:50 000.
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

General information:
Please read this information before booking:"Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

 

Godbiter i Jotunheimen vest

Opplev mangfoldet i den norske fjellheim! Denne turen byr på båttur, bre, grønne daler og høye topper. Overnatting på Norges høyest-beliggende betjente hytte, Fannaråkhytta (2068moh). Fra sør på Fondsbu til ...

Kontaktinformasjon: